C.A.F.E. Changing Attitude Fostering Equality 2012 12 01 – 2013 12 01

cafe

2012 metais Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes – įgyvendins projektą “C.A.F.E. Changing Attitude Fostering Equality” pagal ES programą PROGRESS. Šis projektas yra nukreiptas spręsti diskriminacijos problemą, susijusią su diskiriminacija dėl negalios, rasės ar etninės kilmės, amžiaus, religijos, seksualinės orientacijos.

Pagrindinis projekto tikslas – nacionalinės politikos kovojant su diskriminacija ir skatinant lygybę vystymas bei informacijos apie ES ir nacionalinę politiką ir įstatymus nediskriminavimo srityje sklaidos skatinimas. Projekto tikslinės grupės: visuomenė, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos, mokytojai, žurnalistai, nevyriausybinės organizacijos bei diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamos grupės: amžiaus, negalios, rasės ar etninės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos.

NLĮF projekto partneriai yra Darbo ir socialinių tyrimų institutas, forumo valdybos narys, ir dvi nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos gėjų lyga ir Lietuvos neįgaliųjų forumas – atstovaujančios NLĮF. Kitos NLĮF organizacijos narės dalyvauja projekte kaip trečiosios šalys, atsakingos už „Įvairovės dienų“ organizavimą pagal savo kompetenciją (atstovaujamą diskriminacijos pagrindą).

Partnerystė ir stipri NLĮF struktūra užtikrins vertikalų ir horizontalų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą tam, kad būtų sėkmingai įgyvendintos projekto veiklos. Kiekviena organizacija partnerė ar trečioji šalis bus atsakinga už kitų giminingų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su ta pačia socialine grupe, įtraukimą į projekto veiklas ir informacijos sklaidą. Todėl nevyriausybinės organizacijos ir socialinės grupės, kurias jos atstovauja, bus pasiektos įgyvendinant projekto veiklas, kurios susijusios tiek su individualiomis problemomis, tiek su kitų pažeidžiamų grupių problemomis. Toks integruotas, kompleksinis požiūris turėtų prisidėti prie efektyvios komunikacijos tarp skirtingų grupių ir, rezultate, stiprios partnerystės, susijusių politikos sričių supratimo ir vieningo bendrų tikslų suvokimo.

Projekto veiklos gali būti suskirstos į du pagrindinius tipus: 1) komunikacijos veikla: „Įvairovės dienos“, supratimo didinimo kampanija, mokymai; 2) tyrimų ir duomenų rinkimo veiklos: tyrimai, gerosios patirties mokymo vadovas, romų iniciatyva, priemonės informacijos, susijusios su lygybe, rinkimui.

Ši informacija atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kurią puslapyje pateikiamos informacijos interpretaciją.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos užimtumo ir socialiniosolidarumo programą (PROGRESS). Šią programą įgyvendina Europos Komisija. Programa sukurta siekiant finansiškai paremti užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srities Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą irtaip prisidėti prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų šios srities tikslų įgyvendinimo. Septynerius metus trunkanti programa skirta visiems suinteresuotiesiems subjektams, kurie gali padėti rengti tinkamus ir veiksmingus užimtumo ir socialinės srities teisės aktus ir politiką 27 ES valstybėse narėse, ELPA ir EEE šalyse, ES šalyse kandidatėse ir narystės ES siekiančiose šalyse. Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/progress.