Narystė

TAPK-NARIUNori prisidėti prie LGBT* žmogaus teisių progreso Lietuvoje? Aktyviai domiesi nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL veikla? Norėtum tapti asociacijos LGL nariu? Tokia galimybė jau yra!

2015 metų kovo 11 dieną Visuotinio LGL narių susirinkimo metu buvo patvirtinti nauji asociacijos LGL įstatai, kurie apibrėžia narystę LGL, narių teises ir pareigas. Tapdamas LGL nariu įgysi teisę dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame LGL narių susirinkime, būti renkamas ir rinkti narius į LGL organus, dalyvauti LGL veikloje, naudotis organizacijos teikiamomis paslaugomis, teikti pasiūlymus dėl LGL veiklos ir prisidėti prie realių pokyčių Lietuvoje!

Kaip tapti LGL nariu?

 • Pateik asociacijos LGL Valdybai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą el. paštu office@gay.lt, atnešk į LGBT centrą arba atsiųsk adresu Odminių g. 11-4, LT-01122, Vilnius.

LGL NARIO ANKETA (elektroninė)

LGL NARIO ANKETA (spausdinimui)

 • Prie prašymo pridėk ir pasirašytas dviejų LGL narių rekomendacijas.

Kas gali tapti LGL nariu?

 • LGL nariais gali būti 14 (keturiolikos) metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys.
 • Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 • Sprendimą dėl fizinio asmens priėmimo į LGL narius priima Valdyba. Fizinis asmuo priimamas į LGL narius, jei už jo priėmimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių ir jis per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos sumoka 10 eurų vertės kalendorinių metų nario mokestį. Jei nario mokestis per nustatytą laiką nesumokamas, toks asmuo laikomas nepriimtu į narius.

Kada pasibaigia narystė LGL?

 • pateikus Valdybos pirmininkui raštišką prašymą išstoti iš LGL;
 • nariui nesumokėjus nario mokesčio iki Valdybos nustatytos datos;
 • narį pašalinus iš LGL 2/3 Valdybos balsų.

LGL nariai privalo:

 • Laikytis asociacijos LGL Įstatų, Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos priimtų sprendimų;
 • Valdybos nustatyta tvarka laiku mokėti nario mokestį;
 • Pagal galimybes kuo aktyviau prisidėti prie LGL veiklos tikslų įgyvendinimo;
 • Susilaikyti nuo bet kokių priemonių ar veiksmų, kurie galėtų pakenkti LGL dalykinei reputacijai ar jos įvaizdžiui, diskredituoti LGL ar jos narių veiklą;

Apsisprendei tapti asociacijos LGL nariu? Pateik asociacijos LGL Valdybai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą el. paštu office@gay.lt, atnešk į LGBT centrą arba atsiųsk adresu V. Šopeno g. 1-1, LT-03211 Vilnius. Nepamiršk prie prašymo pridėti ir pasirašytas dviejų LGL narių rekomendacijas. Tapk LGL nariu – kartu mes galime daugiau!