Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas 2014 10 – 2015 11

eea_grants_320Lietuvos visuomenė turi nepakankamą suvokimą apie skirtingas asmenų grupes bei stokoja pagarbos esminėms žmogaus teisėms. Specialiojo Eurobarometro 393 duomenimis, 2012 m. Lietuvoje net 36% respondentų teigė, jog pastangos mūsų šalyje įveikti visas diskriminacijos formas yra visiškai neefektyvios. Tais pačiais metais Žmogaus Teisių Stebėjimo Instituto užsakymu „Vilmorus“ atliktos apklausos duomenimis, beveik pusei Lietuvos gyventojų (t.y. 48%) stinga informacijos apie žmogaus teises bei jų gynybos priemones.

Demokratijos ir žmogaus teisių įsigalėjimui yra būtina aktyvi pilietinė visuomenė, piliečių ir kitų nevalstybinių subjektų aktyvumas ir solidarumas, o labiausiai reikšmingas – tvirtas bei vieningas žmogaus teisių ir nediskriminavimo srityje dirbančių NVO balsas. Šiuo metu Lietuvoje nediskriminavimo srityje dirbančių NVO sektorius nėra pakankamai išplėtotas (remiantis statistiniais duomenimis, tik 3,3% iš visų Lietuvoje veikiančių NVO dirba žmogaus teisių apsaugos srityje), o tarp jau veikiančių organizacijų neretai pritrūksta solidarumo, bendradarbiavimo bei koordinavimo tarp skirtingų įgyvendinamų veiklų.

Minėtai problemai spręsti 2010 metais Darbo ir socialinių tyrimų institutas, bendradarbiaudamas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, įgyvendino projektą “Prieš diskriminaciją bei netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės” (pagal ES programą PROGRESS). Įgyvendinant projekto veiklas, buvo įsteigtas Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (toliau – NLĮF), kurio tikslas – suburti NVO, atstovaujančių pažeidžiamoms gyventojų grupėms (t.y. lyties, amžiaus, negalios, religijos, rasės ar etninės kilmės, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindais), išteklius, informaciją, patirtį efektyviam antidiskriminacinių veiklų vykdymui bei suteikti suinteresuotoms NVO galimybę dalyvauti kuriant ir prižiūrint antidiskriminacinės politikos priemones, jų tobulinimo procesą.

Tikslas:

Šiuo projektu bus sustiprinta NLĮF NVO koalicija, kuriai priklauso asociacija LGL, užtikrinta tvari Forumo plėtra per koalicijoje dalyvaujančių organizacijų gebėjimų bei bendradarbiavimo potencialo didinimą.

Uždaviniai:

 • Sustiprinti NLĮF, kaip neformalios NVO koalicijos, integralumą, veiklos efektyvumą, gebėjimus ir žinomumą visuomenėje, taikant į Forumo vidų nukreiptas poveikio priemones .
 • Sustiprinti Forumo veikloje dalyvaujančių organizacijų gebėjimus dalyvauti politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose, siekiant efektyviai atstovauti bendriesiems NLĮF tikslams bei prioritetams.

Projekto veiklos:

 1. NLĮF veikloje dalyvaujančių organizacijų mokymai bendradarbiavimo įgūdžių gerinimo srityje.
 2. NLĮF konferencijos apie lygybės ir įvairovės skatinimą organizavimas.
 3. NLĮF strategijos ir veiklos plano 2015 – 2017 m. sukūrimas, leidyba ir platinimas.
 4. NLĮF veiklos viešinimas ir pristatymas visuomenei.
 5. Dirbtuvių, skirtų keistis gerąja praktika ir žiniomis tarp NLĮF partnerių, ciklas.
 6. NLĮF veikloje dalyvaujančioms organizacijoms surengti mokymai advokacijos srityje

 Tikslinės grupės:

Pirmiausia – NLĮF veikloje dalyvaujančios nevyriausybinės organizacijos ir jų. Kai kurių projekto veiklų kontekste tikslinės projekto grupės apima ir pilietinės visuomenės atstovus  bei plačiąją visuomenę. Netiesioginiais naudos gavėjais (ang. beneficiaries) gali būti laikomos NLĮF organizacijų atstovaujamų pagrindų kontekste identifikuojamos socialinės grupės (išaugusių Forumo partnerių gebėjimų bei tvarios NVO koalicijos plėtros prasme) bei plačioji Lietuvos visuomenė (socialinės sanglaudos, lygybės, įvairovės ir pliuralizmo idėjų sklaidos prasme).

Projekto rėmimas:

Projekto įgyvendinimą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių.

Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai – 84 milijonai eurų) įvairiems Norvegijos ir EEE paramos projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.

Projekto veiklos:

 1. Keitimosi patirtimi dirbtuvės „Etninė priklausomybė ir patirtis“, 2014.11.14
 2. Keitimosi patirtimi dirbtuvės „Nepagražinta negalios kasdienybė“, 2014.12.15
 3. Keitimosi patirtimi dibtuvės „Tapatybė: lytiškumas, 2015.01.22
 4. Keitimosi patirtimi dirbtuvės „Mes už lygias moterų ir vyrų galimybes!”, 2015.03.06
 5. Keitimosi patirtimi dirbtuvės „Religijų įvairovė Lietuvoje: kaip sugyventi“, 2015.04.03
 6. Keitimosi patirtimi dirbtuvės „Senjorų praeitis, dabartis, ateitis…“, 2015.04.10
 7. Keitimosi patirtimi dirbtuvės „Religija, tradicinės vertybės ir žmogaus teisės“, 2015.09.11
 1. NLĮF spaudos konferencija „Bendradarbiavimas siekiant žmogaus teisių ir lygių galimybių apsaugos Lietuvoje“, 2014.12.19
 2. Analitinis Eglės Digrytės straipsnis „Neužgauliokite lietuvių savo laime“, 2015.06.22
 3. Analitinis Sandros Vilimaitės straipsnis „Neįgalios moterys: kliūtys kelyje įveikiamos lengviau nei visuomenės požiūris“, 2015. 09.22
 4. Analitinis Mildos Ališauskienės straipsnis „Religijos, tradicinių vertybių ir žmogaus teisių santykis Lietuvoje LGBT bendruomenės aspektu“, 2015.10.08