Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Paprojektis „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“ 2013 01 – 2014 07

2013 m. sausio mėn. asociacija Lietuvos gėjų lyga (LGL) pradėjo paprojekčio „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimą. Paprojekčio įgyvendinimas truks 18 mėn., paprojektis finansuojamas ir vykdomas pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą.

Paprojekčio „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“ tikslas – stiprinti asociacijos LGL institucinius gebėjimus tam, kad būtų sėkmingai įgyvendintas organizacijos 2011 – 2014 metų strateginis planas ir pasiekti organizacijos tikslai, tvariai plėtoti žmogaus teises, lygias galimybes ir socialinę aprėptį tarp Lietuvos LGBT bendruomenės narių, skatinti LGBT asmenų ir kitų visuomenės narių pilietinį aktyvumą.

Tam, kad kad pasiekti paprojekčio tikslą keliami tokie pagrindiniai uždaviniai:

1) Pagerinti LGL darbuotojų ir savanorių gebėjimus atstovauti bendruomenės interesus viešojoje politikoje;

2) Padidinti LGL išteklius ir potencialą savanorių ir narių pritraukimo, motyvavimo ir vadovavimo jiems srityse plėtojant veiklas vieninteliame šalyje LGBT centre;

3) Padidinti LGL finansinį savarankiškumą diversifikuojant lėšų pritraukimą;

4) Padidinti organizacijos matomumą ir žinomumą pilietinėje visuomenėje.

Paprojekčio uždaviniai bus įgyvendinami per keturias pagrindines veiklas. Pirma veikla, kuri apims dokumentavimą, ataskaitos dėl ET Ministrų Komiteto rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo rengimą ir advokaciją, bus siekiama kurti palankesnę aplinką LGBT asmenims bei atkreipti dėmesį į šios pažeidžiamos visuomenės grupės teisių pažeidimus, didinti LGBT bendruomenės gebėjimus atstovauti savo teises viešojoje politikoje tiek Lietuvos, tiek platesniu – Europos lygiu.

Tam, kad organizacija efektyviai išnaudotų žmogiškųjų išteklių potencialą, o atskirtį ir visuomenės spaudimą patirianti LGBT bendruomenė galėtų labiau įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir būti labiau pilietiškai aktyvi, antrąja veikla bus siekiama sukurti ir įgyvendinti savanorių programą, kuri apims savanorių pritraukimo, motyvavimo ir vadovavimo jiems sritis, taip pat sustiprinti LGBT centro materialinę bazę parengiant erdvę savanorių veikloms ir darbui vykti. Šios veiklos metu taip pat numatoma stiprinti savanorių gebėjimus bei per išvažiuojamuosius renginius pritraukti savanorių ir iš kitų Lietuvos regionų.

Lėšų generavimo plano parengimo ir įdiegimo veikla bus skirta LGL finansiniam savarankiškumui didinti per lėšų diversifikavimą. Atsižvelgiant į LGL misiją ir strateginį planą bei vykdomus projektus pirmiausia bus sukuriamas lėšų pritraukimo planas, kuris vėliau bus įgyvendinamas.

Ketvirtąja veikla bus siekiama didinti organizacijos matomumą ir žinomumą, taip populiarinant ir skatinant visuomenę dalyvauti ir domėtis nevyriausybinio sektoriaus veikla. Šios veiklos metu bus rengiamas lankstinukas apie LGL, LGL veiklos 2010-2012 m. ataskaita, LGL atstovai pristatys organizaciją įvairiuose renginiuose tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, taip pat dalyvaus Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo bei žmogaus teisių koalicijos veikloje. Taip pat bus leidžiamas naujienlaiškis ir publikuojamos naujienos internete.

Taip pat bus atliekamos administracinės (administravimas, auditas, ataskaitų teikimas) bei paprojekčio viešinimo (stendo gamyba, pranešimai žiniasklaidai, informacinis paketas) veiklos.

Su aktualiomis paprojekčio naujienomis, renginiais, publikacijomis galima susipažinti šioje svetainėje. Su paprojekčio metu vykdomais skelbiamais viešaisiais pirkimais galima susipažinti skiltyje Viešieji pirkimai bei prisijungus CPV IS internetinėje svetainėje.