Europos Sąjunga

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) dešimtame straipsnyje įtvirtinamas nediskriminavimo principas:

„Nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga siekia kovoti su bet kokia diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.“

Tos pačios sutarties devynioliktas straipsnis suteikia Europos Sąjungai teisę imtis teisėkūros priemonių, skirtų kovoti su diskriminacija, tame tarpe ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos. Minėto straipsnio pirma dalis numato, jog:

„Nepažeisdama kitų Sutarčių nuostatų ir neviršydama Sąjungai jomis suteiktų įgaliojimų, Taryba spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir Europos Parlamentui pritarus, gali vieningai imtis atitinkamų veiksmų, siekdama kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.“

Visos Europos Sąjungos piliečių politinės, pilietinės, socialinės ir ekonominės teisės yra paskelbtos Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje, kurios dvidešimt pirmo straipsnio pirmoje dalyje nurodyta:

„Draudžiama bet kokia diskriminacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos.

Pagal Europos Sąjungos teisę transseksualių asmenų diskriminacija yra priskiriama vienai iš diskriminavimo dėl lyties formų. Tai savo praktikoje yra patvirtinęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismas byloje P. prieš S ir Kornvalio grafystės tarybą. Byloje buvo konstatuota, jog lytį keičiančio arba pasikeitusio asmens atleidimas iš darbo yra neteisėtas ir pripažįstamas diskriminuojančiu lyties pagrindu. Europos Sąjungoje taip pat veikia teisinė sistema, ginanti darbuotojus, diskriminuojamus dėl lyties tapatybės. Direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūriu į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje draudžia transseksualių asmenų diskriminaciją.