Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) bendradarbiavimo efektyvumo plėtros projektas 2014 07- 2015 01

socmin logoŠiuo projektu siekiama padidinti NLĮF, kuriam priklauso asociacija LGL, veiklos efektyvumą ir sustiprinti gebėjimus parengiant NLĮF 2015 – 2016 m. strategijos ir veiklos planą, kuris apims tokius tikslus ir veiklas kaip: aktyvų diskriminuojamų asmenų grupių poreikių išsakymą ir atstovavimą; pagalbą diskriminacijos aukoms ieškant teisingumo; lygybės ir įvairovės idėjų skleidimą visuomenėje bei jų įtraukimą į politinę darbotvarkę; siekimą įtvirtinti nediskriminuojamo, lygybe paremto elgesio standartus politikoje, kitose viešojo gyvenimo srityse bei visuomenėje; valdžios institucijų, privačių įmonių raginimą ir skatinimą imtis veiksmų prieš diskriminaciją; diskriminacijos atvejų stebėjimą, dokumentavimą ir viešinimą. Projekto metu organizauojamais mokymais taip pat bus pagerinti NVO, dalyvausiančių NLĮF veikloje, gebėjimai ir bendradarbiavimo įgūdžiai bei patirtis, viešinimo veikla bus siekiama informuoti apie NLĮF veiklą tiek politikus ir kitas tikslines grupes, tiek plačiąją visuomenę.

Tikslas:

Pagrindinis projekto tikslas yra nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių pažeidžiamų visuomenės grupių teises, bendradarbiavimo efektyvumo plėtra sustiprinant vienintelio šalyje Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo gebėjimus didinti toleranciją, ugdyti pagarbą žmogui, mažinti diskriminacijos apraiškas, kelti diskriminavimo problemos suvokimo lygį visuomenėje ir dirbti lygių galimybių užtikrinimo srityje.

Uždaviniai:

  • Sustiprinti NLĮF, kaip neformalios NVO koalicijos, integralumą, veiklos efektyvumą, gebėjimus ir žinomumo visuomenėje potencialą, taikant į Forumo vidų nukreiptas poveikio priemones.
  • Sustiprinti Forumo veikloje dalyvaujančių organizacijų gebėjimus dalyvauti politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose, siekiant efektyviai atstovauti bendriesiems NLĮF tikslams bei prioritetams.

Tikslinės grupės:

Projekto tikslinė grupė visų pirmiausia yra NLĮF veikloje dalyvaujančios nevyriausybinės organizacijos ir jų darbuotojai. Kai kurių projekto veiklų kontekste tikslinės projekto grupės apima ir pilietinės visuomenės atstovus (t.y. NLĮF konferencijos organizavimas) bei plačiąją visuomenę (t.y. NLĮF veiklos viešinimas ir pristatymas). Netiesioginiais naudos gavėjais gali būti laikomos NLĮF organizacijų atstovaujamų pagrindų kontekste identifikuojamos socialinės grupės (išaugusių Forumo partnerių gebėjimų bei tvarios NVO koalicijos plėtros prasme) bei plačioji Lietuvos visuomenė (socialinės sanglaudos, lygybės, įvairovės ir pliuralizmo idėjų sklaidos prasme).

Projekto rėmėjas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija www.socmin.lt