„C.O.D.E.: Atsiverkime įvairovei ir lygybei“ 2014 05- 2015 05

2014 m. gegužę nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF), kuriam priklauso asociacija LGL, kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pradėjo projekto “C.O.D.E.: Atsiverkime įvairovei ir lygybei“ įgyvendinimą. Projekto trukmė – 12 mėnesių, programa finansuojama ir vykdoma pagal Europos Komisijos (80 %) ir NLĮF (20 %) bendradarbiavimo programą. Projektą remia  programa (PROGRESS).

Projekto “C.O.D.E.: Atsiverkime įvairovei ir lygybei“ tikslas – pilietinės visuomenės organizacijų, atstovaujančių nelygybę patiriančias grupes, aktyvus į(si)traukimas į politikos formavimą ir jos poveikio įvertinimą kaip būtinas veiksnys veiksmingam lygybės ir nediskriminavimo aspekto integravimui į visas valstybės politikos sritis.

Projekto tikslams įgyvendinti keliami šie uždaviniai:

1)      Stiprinti NLĮF, kaip konsultacinio organo, įgūdžius ir kompetenciją efektyviam nediskriminavimo pricipo integravimui į politikos formavimą

2)      Dokumentuoti ir stebėti diskriminacijos atvejus įvairiose situacijose plėtojant įrodymais pagrįstas advokacijos strategijas;

3)      Įgyvendinti priemones, skirtas socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių (neįgaliųjų, romų, LGBT asmenų) stiprinimui ir pripažinimui;

4)      Inovatyviais būdais ir interaktyviomis priemonėmis didinti visuomenės suvokimą apie lygias galimybes bendrai ir apie specifines problemas, su kuriomis susiduria socialinės mažumos.

Programos uždaviniai bus įgyvendinami per keturias pagrindines projekto veiklų sritis. Pirmoji veiklos sritis skirta nediskriminavimo pricipo integravimui į politikos formavimą stiprinant NLĮF, kaip konsultacinio organo, įgūdžius ir kompetenciją. Ši projekto veiklos sritis susideda iš NLĮF komandos formavimo, strategijos ir veiksmų plano kūrimo, NLĮF veiklų viešinimo, strateginės komunikacijos, advokacijos ir viešųjų sričių mokymų, geros praktikos ir patirties mainų dirbtuvių organizavimo, ES valstybių nediskriminavimo principo integravimo pavyzdžių apžvalgos, pavyzdinio Nacionalinio tarpinstitucinio nediskriminavimo skatinimo 2015-2017 metų veiklos plano sudarymo, tyrimo ir rekomendacijos Nacionaliniam strateginiam Romų integracijos 2015-2017 m. planui ir 2 mokytojų padėjėjų įdarbinimo Vilniaus Naujininkų ir Saulėtekio mokyklose darbui su Romų vaikais.

Siekdama tirti diskriminacijos apraiškas NLĮF vykdo antrąją projekto veiklos sritį: rengia mokymus NVO žmogaus teisių stebėsenos, pažeidimų nustatymo klausimais, neįgaliųjų diskriminacijos ir žmogaus teisių pažeidimų stebėjimo metodologiją, renka neįgaliųjų diskriminacijos atvejų duomenis, ruošia šešėlinę ataskaitą dėl JTNTK įgyvendinimo ir reprezentatyvų patyčių dėl įvairių tapatybės požymių patirties tyrimą.

Kovos su LGBT diskriminacija veiklos sritis sudaryta iš lauko reklamos kampanijos, socialinės reklamos kampanijos, akcijos “Vaivorykštės dienos 2014”, tarptautinės biseksualumo matomumo dienos 2014 renginių, tarptautinės translyčių  asmenų atminimo diena (TDoR) 2014, švietimo ir politinių galimybių žemėlapio sudarymo ir  tarptautinės konferencijos, skirtos patyčioms dėl homofobijos ir transfobijos.

Ketvirtąja veiklos sritimi bus siekiama informuotumo didinimo skaitmeninių pasakojimų pagalba. Bus vykdoma IT ir rinkodaros ekspertų atranka ir jų konsultacija, rengiami skaitmeninių pasakojimų mokymai ir kūrybinės dirbtuvės ir jų dalyvių atranka, skaitmeninių pasakojimų (galutinių mokymų produktų) pristatymas bei skaitmeninių pasakojimų sklaida ir viešinimas.