Tarptautiniai standartai

Žmogaus teisių, kaip neatimamų ir prigimtinių kiekvienam žmogui, samprata visame pasaulyje paplito tik po Antrojo pasaulinio karo. Tik tuomet žmonės suvokė, kad žmogaus teisėms būtina suteikti visuotinumo statusą, o daugumos siekius kartais reikia apriboti, norint užtikrinti visų visuomenės narių, įskaitant ir mažumas, gerovę.

Jungtinių Tautų Organizacija parengė dirvą regioninėms žmogaus teisių sistemoms atsirasti. Nors šių organizacijų įsteigimu siekta užtikrinti taiką ir stabilumą Europoje, visos organizacijos įsteigtos skirtingiems tikslams pasiekti:

  • Europos Taryba skatina įstatymo viršenybę, žmogaus teises ir demokratiją.
  • Europos Sąjunga sumanyta kaip institucija jos narių prekybai ir ekonominiam stabilumui skatinti.
  • Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) įsteigta taikai ir kariniam saugumui Europoje užtikrinti.

Šiuo metu šių organizacijų veikla yra pažengusi į priekį – jos sprendžia daugelį klausimų, vienaip ar kitaip susijusių su žmogaus teisėmis, nors, kaip ir anksčiau, Europos Taryba išlieka aktyviausia šioje srityje.

Žmogaus lygybės prieš įstatymą, nepaisant jo savybių, principas yra vienas pagrindinių žmogaus teisių principų. Lygybės samprata itin glaudžiai susijusi su nediskriminavimo samprata. Lygybė įstatymui reiškia, kad su visais asmenimis turi būti elgiamasi vienodai. Nediskriminavimo samprata reiškia, kad bet koks skirtingas elgimasis nesant tam pagrindo yra draudžiamas. Europos Taryba čia vaidina svarbiausią vaidmenį. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika yra labai svarbi kovojant su diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto apraiškomis. Parlamentinė asamblėja ir Ministrų komitetas šiais klausimais yra priėmę keletą svarbių spendimų.

Šiuo metu Europos Sąjunga atveria naują žmogaus teisių apsaugos istorijos puslapį, nes organizacija turi galimybę tapti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos šalimi, o tai neabejotinai prisidėtų prie žmogaus teisių Europoje apsaugos.

Kovai su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto šiuo metu galima pasitelkti daugelį tarptautinės teisės, Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės priemonių. Kovą pavyks laimėti tik tuomet, jeigu LGBT asmenims, kenčiantiems nuo diskriminacijos, padės kiti dalyviai, pirmiausia – advokatai, privačios ar viešosios įstaigos, veikiančios žmogaus teisių apsaugos srityje.