„Link praktinio LGBT teisių įgyvendinimo Lietuvoje“ 2014 01 – 2015 06

eea_grants_logoSpecialiojo Eurobarometro 393 duomenimis, 2012 m. Lietuvoje diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos kaip „paplitusią“ įvardijo 42% respondentų, o dėl lytinės tapatybės – tik 30% respondentų.

Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros (PTA) 2013 m. atliktos pirmosios internetinės LGBT asmenų apklausos duomenimis, net 61% LGBT asmenų Lietuvoje teigia patiriantys diskriminaciją ar priekabiavimą dėl savo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Tai didžiausia diskriminaciją jaučiančių LGBT asmenų dalis tarp visų ES šalių.

LGL parengta Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo stebėsenos ataskaita aiškiai atskleidė, jog Lietuvos valstybė ne tik nesiima pozityvių veiksmų, siekdama platesnės LGBT asmenų įtraukties visuomenėje, bet ir nepripažįsta specifinių šios bendruomenės poreikių bei teisėtų lūkesčių politikos formavimo, sprendimų priėmimo ir viešosios politikos įgyvendinimo procesų kontekste.

Tokia situacija rodo aiškią būtinybę pereiti nuo platesnių lygybės ir įvairovės idėjų sklaidos prioritetų prie konkrečių praktinių problemų, su kuriomis kasdien susiduria LGBT bendruomenė, identifikavimo, sprendimų siūlymo ir atitinkamų poveikio priemonių taikymo.

Tikslas:

Šiuo projektu siekiama LGBT bendruomenės integracijos ir platesnės socialinės įtraukties Lietuvos visuomenėje, atsižvelgiant į specifinius šios bendruomenės poreikius.

Uždaviniai:

  1. Identifikuoti ir atkreipti visuomenės, įstatymų leidėjų, politikos formuotojų, sprendimų priėmėjų ir pačios LGBT bendruomenės dėmesį į praktines problemas, su kuriomis dėl Lietuvos visuomenėje paplitusios homo-, bi- ir transfobijos susiduria vietinė LGBT bendruomenė;
  2. Suformuluoti ir pasiūlyti konkrečius praktinių problemų sprendimo būdus, strategijas ir metodikas, kuriomis siekiama integruoti LGBT aspektą į sprendimų priėmimo, politikos formavimo ir viešosios politikos įgyvendinimo procesus;
  3. Taikyti konkrečias poveikio priemones, kuriomis siekiama realių teigiamų pokyčių LGBT bendruomenės gyvenime.

Projekto veiklos:

  1. Dalyvavimas politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose;
  2. Sąmoningumo kėlimo (ang. awareness-raising) kampanijų organizavimas;
  3. Advokacijos (ang. advocacy) kampanijų organizavimas;
  4. Pilietinės visuomenės ir LGBT bendruomenės mokymai;
  5. Įtaka teisėkūros/politinėmis iniciatyvoms;
  6. Organizacijos administracinių gebėjimų stiprinimas.

Tikslinės grupės:

Projekto tikslinės grupės (ang. target groups) apima faktinę sprendimų priėmimo galią LGBT teisių apsaugos srityje turinčias grupes (t.y. įstatymų leidėjus, politikos formuotojus ir viešosios politikos įgyvendintojus) ir tiesioginius naudos gavėjus (t.y. vietinę LGBT* bendruomenę). Netiesioginiais naudos gavėjais (ang. beneficiaries) gali būti laikoma Lietuvos visuomenė (socialinės sanglaudos, lygybės, įvairovės ir pliuralizmo idėjų sklaidos prasme) bei NVO sektorius Lietuvoje (LGL ekspertinių žinių sklaida Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) ir Žmogaus teisių koalicijos (ŽTK) rėmuose, tokiu būdu sustiprinant šių nevyriausybinės organizacijas vienijančių tinklų pozicijas atstovaujant pažeidžiamų visuomenės grupių interesus instituciniame lygmenyje).

Siekiant sustiprinti LGL galimybes efektyviai atstovauti transseksualių asmenų interesams, yra inicijuojama asocijuota partnerystė su Islandijos organizacija Q, turinčia ženklios patirties transesksualių asmenų teisių advokatavimo srityje. Asocijuota partnerystės tikslai bus įgyvendinami per apsikeitimą gerąją praktiką, asocijuoto partnerio organizacijos atstovų vedamus mokymus transseksualių asmenų teisių tema partnerių vizito Lietuvoje metu, bei atliekant pilietinių ir politinių transseksualių asmenų teisių Islandijoje užtikrinimo raidos analizę, siekiant perimti efektyviausius dalyvavimo politikos bei teisėkūros iniciatyvose metodus, priemones bei strategijas. Pažymėtina, jog asocijuota partnerystė buvo užmegzta NVO Programos organizuoto Partnerysčių užmezgimo seminaro, vykusio 2013 m. kovo 15 d., metu.

Projekto rėmimas:

Projekto įgyvendinimą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių.

Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai – 84 milijonai eurų) įvairiems Norvegijos ir EEE paramos projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.

Plačiau apie projekto veiklas skaitykite ir žiūrėkite:

Interaktyvi paskaita „EuroPride 2015: atvirumo sau ir kitiems svarba“, 2015 06 20

Bendruomenės susitikimas „Cheer Queer! Goes All-American Boy!“ su Steve Grand ir Art Smith, 2015 06 14

DID-31433Vaivorykštės dienos 2015:

„Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartai: lyties pakeitimas ir teisinis pripažinimas“, 2015

LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas 2015-2020, 2015

LGL atstovų vizitas Islandijoje, 2015 03 19-22

„Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais Lietuvos teisinėje sistemoje: galimybių studija,“ 2015

Diskusija „Nematomų LGBT* jaunuolių patyčių kaina“, 2015 03 10

Diskusija „Ar Lietuva subrendo vienos lyties partnerystės įteisinimui?“, 2015 01 15

Poezijos skaitymai „Eilėmis įprasmintas transfobinių nusikaltimų aukų atminimas“, 2014 11 22

Diskusija „Draugiškos LGBT* aplinkos kūrimas: iššūkiai ir sėkmės istorijos“, 2014 11 26

Paskaita „Fizinė ir psichinė LGBT* asmenų sveikata. Kodėl apie tai reikia kalbėti?”, 2014 10 29

„Neapykantos nusikaltimai: praktinis vadovas policijos pareigūnams,“ 2014

Biseksualių asmenų matomumo diena, 2014 09 23

Kanados doktoranto Michael E. Pelz paskaita „Europeizacija, nacionalinės partinės sistemos ir LGBT* žmogaus teisės: Augančių skirtumų atvejai“, 2014 09 24

Renginių savaitė apie translyčius žmones ir translyčiams žmonėms, 2014 08 26-28

Paskaita Baltic Pride 2014 Taline metu, 2014 06

BIG-44734Vaivorykštės dienos 2014:

 

Seminaras „Žmogaus teisės ar išskirtinės privilegijos?“, 2014 04 24

Seminaras „Homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų prevencija“, 2014 03 26