„Partnerystė už lygias teises“ 2009 05 – 2010 05

Paprojekčio „Partnerystė už lygias teises“ įgyvendinimą remia:

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO IR NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO SUBSIDIJŲ SCHEMA

„NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS LIETUVOJE“

www.eeefondai.lt

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondas (tarpinė institucija – Finansų ministerija) – skirtas remti nevyriausybines organizacijas, plėtojant institucinius gebėjimus bei siekiant sustiprinti demokratinę ir pilietinę visuomenę Lietuvoje. 2008-2011 m. mažiesiems projektams skirta 5 mln. eurų.

Įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ paprojektį „Partnerystė už lygias teises“ siekiama tvariai plėtoti žmogaus teises, lygias galimybes, socialinę aprėptį bei sveikatą tarp Lietuvos LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų) bendruomenės narių.

Pagrindinis paprojekčio tikslas – keičiantis gerąja praktika, sukurti strateginę LGL (Lietuvos gėjų lygos) ir RFSL (Švedijos gėjų, lesbiečių, biseksualų ir transseksualų federacijos) bendradarbiavimo partnerystę sustiprinant LGL darbuotojų, savanorių bei partnerių gebėjimus tvariai plėtoti vienintelio šalyje LGBT centro veiklą. Norint užtikrinti, kad kiek galima daugiau balsų būtų išgirsta ir į juos atsižvelgta bei nuosekliai siekiant patikimų rezultatų, paprojekčio veiklos organizuojamos dviejų ramsčių principu:

Pirmasis — bendruomenės telkimo bei stiprinimo veiklos informacijos ir paramos centre Vilniuje. Vieninteliame šalyje tokio pobūdžio bendruomenės centre, jungiančiame įvairaus amžiaus dirbančius ir bedarbius gėjus, lesbietes ir biseksualus, LGBT asmenys, dalyvaudami projekto veiklose ne tik ugdo lygių teisių suvokimo, teisinio raštingumo, tarpasmeninio bendravimo kompetenciją, bet ir tiesiogiai prisideda taikydami turimą patirtį siekiant projekto rezultatų. LGBT centras suteikia galimybę ne tik dalyvauti projekto seminaruose bei mokymuose, bet diskutuoti, išreikšti savo nuomonę, būti išgirstiems organizuojamose renginiuose bei žaidimų vakaruose, filmų peržiūrose, ieškant metodų, šalinančių tikslinės grupės socialinę atskirtį bei skatinant plataus bendruomenės spektro įtrauktį.

Antrasis — tarptautinio bendradarbiavimo, mokymų bei gerosios praktikos tyrimo veiklos.

Dviejų ramsčių veiklos bus vystomos lygiagrečiai, nes yra glaudžiai susijusios bei papildančios vienos kitas.

Beveik visos paprojekčio veiklos atviros tiek Lietuvos ir Švedijos žmogaus teisių NVO, valstybės institucijų atstovams, tiek Lietuvos ir Švedijos LGBT žmonių bendruomenėms.

Pagrindinė pirmojo ramsčio veikla — dešimties seminarų ciklas. Šie seminarai jų dalyviams suteiks plačias galimybes mokytis vieniems iš kitų ir vystyti ateities idėjas. Svarbu paminėti ir tai, kad bus naudojami metodai, tyrinėjantys gerąją praktiką ir užtikrinantys, kad konkretūs sėkmės pavyzdžiai būtų abstrahuojami reikiamame kontekste, kad juos būtų galima reprodukuoti ir pritaikyti kiek galima efektyviau ateities veiksmuose ir kituose kontekstuose. Pažymėtina, kad šie seminarai ir kitos projekto veiklos bus prieinamos ne tik Vilniaus, bet ir kitur gyvenantiems bendruomenės nariams.

Pagrindinės antrojo ramsčio veiklos suskirstytos į tris žingsnius arba etapus. Pirmas žingsnis — gerosios praktikos tyrimas, mokymai Stokholme ir tarptautinis susitikimas Vilniuje, kurie užtikrins, kad daug nuomonių bus išklausyta, įtraukiant daug veikėjų ir visi veikėjai jausis asmeniškai prisidėję prie rezultatų. Tikslas – potencialių organizacijų, galinčių prisijungti prie partnerystės suradimas ir pritraukimas bei jungtinės gerosios praktikos analizės atlikimas. Mokymai Stokholme bei susitikimas su valstybinių institucijų atstovais Vilniuje skirti pasidalinimui gerąja praktika (įskaitant ir nuomones iš gerosios praktikos tyrimo). Seminarus ves patyrę konsultantai, tokiu būdu užtikrinant dėmesio sutelkimą į gerąją praktiką ir esminius pokyčius. Be to, konsultantai užtikrins, kad būtų vienodai orientuojamasi į gerąją praktiką, kiek tai susiję su paslaugų teikimu ir iniciatyvomis iš vienos pusės ir su susijusių gebėjimų (organizacinės vadybos) poreikiu iš kitos pusės. Taip pat viena iš šio žingsnio veiklų bus LGL veiksmų plano sukūrimas tolimesniam bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija, įskaitant ir tai, kaip ateityje organizuoti dvišalį bendradarbiavimą. Planas bus publikuojamos geros praktikos vadove, kurį sudarys gerosios praktikos pavyzdžiai ir pamokos. Antras žingsnis — partnerių susitikimas ir dalyvavimas europinio NVO tinklo ILGA-Europe darbo grupėse Valetos konferencijos metu. Partnerių atstovai susirinks kartu, kad pasidalintų patirtimi ir gerąja praktika, vystytų naujas idėjas ir iniciatyvas ir kartu sukurtų planą tolimesniam bendravimui, bendradarbiavimui ir mokymuisi. Trečiasis žingsnis — didelė baigiamoji tarptautinė konferencija Vilniuje, skirta pasidalinti gerąja praktika tarp dalyvaujančių partnerių ir inovatyvių ateities priemonių/veiklų plėtojimui. Tai būtų kelrodis, kuris vienodai vertina visus partnerius ir nustato bendradarbiavimo poreikius/kryptis dar prieš ieškant finansavimo galimybių.