LGBT teisių pripažinimo Lietuvoje teisinės strategijos 2008 – 2009

Projektu siekiama stebėti Lietuvos valstybinių institucijų daromus LGBT asmenų (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų) teisių pažeidimus. Monitoringo duomenys bus analizuojami ir panaudoti LGBT teisių Lietuvoje strategijos sukūrimui. Idėją įgyvendinti tokio pobūdžio projektą pastūmėjo Vilniaus miesto savivaldybės veiksmai, prieštaraujantys pagrindiniams žmogaus teisių principams (susirinkimų ir žodžio laisvės) ir kartu trukdantys juos plėtoti bei nusižengiantys Konstitucijai.

Monitoringas apims dvi sritis: teisių pažeidimo atvejų ir bendrą padėties stebėjimą. Progresas (galbūt regresas) LGBT įtraukimo politikoje ir valstybinio administracinio sektoriaus reguliavime, taip pat vietinės valdžios institucijų veiksmai bus pagrindiniai tyrimo objektai. Projekto įgyvendinimas vyks keliais etapais. Pirmiausia bus parengtas raportas – „LGBT teisių pripažinimas Lietuvoje“. Jam parengti bus panaudota turima ankstesnių tyrimų, lygių galimybių apžvalgų ir analizių medžiaga. Tai bus pirmoji priemonė, pristatanti teisinę situaciją. Antrajame etape vyks rezultatų sklaida. Bus organizuojami seminarai ir spaudos konferencijos, rezultatai skelbiami interneto svetainėse, rengiami ir platinami spaudos pranešimai. Raporto kopijos bus siunčiamos kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, socialiniams darbuotojams, bibliotekoms, politikams ir kt.

Projekto tikslas – sukurti strategiją LGBT teisių pripažinimui, kuri padėtų įgyvendinti politinius ir teisinius pokyčius, kurių dėka būtų daroma įtaka nacionalinei teisei ir valstybinei politikai, LGBT bendruomenės švietimui ir informavimui. Surinktų ir išanalizuotų duomenų pristatymas bus pirmasis žingsnis siekiant pokyčių ir kartu tarnaus kaip indikatorius, atspindintis esamą žmogaus teisių padėtį. Sekantis žingsnis bus švietimas LGBT teisių srityje.

Dabartinė Lietuvos politinė situacija patvirtina tyrimų ir švietimo LGBT teisių bei lygių galimybių srityse reikalingumą. Taip pat juntamas pokyčių poreikis. Trūksta didesnio nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo. Tai galėtų būti pasiekta projekto įgyvendinimo metu.

Nevyriausybinės organizacijos dirbančios žmogaus teisių srityje dirbdamos kartu galėtų sukurti ir įgyvendinti efektyvesnes žmogaus teisių apsaugos strategijas. Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis ir politikais galėtų prasidėti šio projekto metu.

Projekto įgyvendinimas suteiks daug kokybinių ir kiekybinių duomenų Lietuvos LGBT teisių srityje ir informacijos apie valdžios institucijų daromus nusižengimus šioje srityje. Projekto veiklos skatins pagrindinių veikėjų (valdžios institucijų atstovų, žiniasklaidos ir nevyriausybinių organizacijų) mokymą ir švietimą. Tai užtikrins jog lygių galimybių teisė atsižvelgs ne tik į homofobines apraiškas, bet ir diskriminacijos pagrindus.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • Švietimas žmogaus teisių srityje;
  • Tiesioginis atstovavimas teismuose;
  • Teisingumo paieškos;
  • LGBT bendruomenės sąmoningumo kėlimas ir švietimas;
  • Sukurti priemones ir įrankius, padėsiančius labiau apsaugoti LGBT asmenų teises.