„Atviri ir saugūs darbe.lt“ 2005 06 – 2007 12

Projektas „Atviri ir saugūs darbe.lt“ (2005 birželis – 2007 gruodis) vykdomas pagal specialiąją Europos socialinio fondo programą Bendrijos iniciatyvai EQUAL įgyvendinti. Projektu siekiama sumažinti netoleranciją darbuotojams, patiriantiems diskriminavimą dėl lytinės orientacijos, integruojant pasiteisinusias lygių darbo galimybių užtikrinimo priemones į viešąją politiką ir praktiką. Projekte keliami uždaviniai išsamiai ištirti gėjų, lesbiečių ir biseksualų padėtį Lietuvos darbo rinkoje, nustatyti jų pažeidžiamumo mastus, atskirties priežastis bei galimus diskriminacijos įveikimo būdus, ir informuoti apie tai visuomenę, ugdant toleranciją. Projektų tyrimų ir tarptautinės patirties pagrindu bus sukurtas, išbandytas ir išplatintas naujas lygių darbo galimybių modelis (metodikos, įrankių bei priemonių paketas) Lietuvos įmonėms, norinčioms veiksmingai įgyvendinti Lygių galimybių įstatymo nuostatas.

Projekto pabaigoje, remiantis atliktų tyrimų rezultatais, bus sukurtas naujas „lygių galimybių modulis“ – lygių darbo galimybių metodikos, įrankių bei priemonių paketas, kuris padės darbo vietose veiksmingai įgyvendinti Lygių galimybių įstatymo nuostatas. Projekte taikomų novatoriškų priemonių dėka, bus padidintas tikslinės (homoseksualių žmonių) grupės iniciatyvumas, įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą, pasitikėjimas savimi ir savigarba. Skleidžiant informaciją apie projektą bus pasiekta didelė visuomenės dalis, kuri gali tapti tolerantiškesnė atvirai deklaruojamai darbuotojų homoseksualiai orientacijai.

Projekto uždaviniai:

• Pirmą kartą išsamiai ištirti gėjų, lesbiečių ir biseksualų padėtį Lietuvos darbo rinkoje, nustatyti jų pažeidžiamumo mastus, atskirties priežastis bei galimus diskriminacijos įveikimo būdus, ir informuoti apie tai visuomenę, ugdant toleranciją.

• Projekto tyrimų ir tarptautinės patirties pagrindu sukurti, išbandyti ir išplatinti naują lygių darbo galimybių modelį (metodikos, įrankių bei priemonių paketą) Lietuvos įmonėms, norinčioms efektyviai (veiksmingai) įgyvendinti Lygių galimybių įstatymo nuostatas.

Projekto novatoriškumas:

Projekte novatoriškas požiūris pasireiškia tiek pačios vystymo bendrijos, tiek jos veiklos atžvilgiu. Pirmą kartą Lietuvoje į vystymo bendriją susibūrė naujos žmonių ir organizacijų pajėgos (mokslo darbuotojai, privataus verslo atstovai, socialinių įgūdžių perteikimo ir tikslinių grupių organizacijos), kurios kartu diskriminacijos ir nelygybės mažinimo seksualinės orientacijos pagrindu sektoriuje dar niekada nedirbo. Ši į kontekstą orientuota inovacija padeda sukurti ir projekto eigoje išlaikyti novatoriškumo kultūrą, pagrįstą įvairių partnerių bendradarbiavimu ir sąveika. Toks grįžtamasis ryšys tarp vidinių (įskaitant naudos gavėjus) ir išorinių šaltinių suteikia pridėtinės vertės interaktyviam novatoriškumo procesui. Atsižvelgiant į nacionalinį kontekstą, bendrijos veikla taip pat yra susijusi su nauja tolerancijos ir seksualinių mažumų lygybės darbo rinkoje perspektyva bei pažangia kelių ES valstybių praktika, kuri mūsų šalyje dar nėra išbandyta. Galimybės dirbti su naujais ES partneriais sprendžiant bendrą europinę diskriminacijos ir nelygybės problemą skatina didesnes inovacijas nacionaliniame lygmenyje. Mūsų veiklos novatoriškumas glaudžiai susijęs su pirmą kartą Lietuvoje atliekama mokslo tiriamąja veikla seksualinių mažumų darbuotojų lygybės srityje bei orientuotas tiek į procesą, tiek į tikslus. Tikslinių grupių atstovai tiesiogiai įtraukiami į tyrimus leidžiant jiems sukurti savus tyrimų pasiūlymus ir suteikiant galimybes kontroliuoti projekto išteklius – tai turi įtakos tyrimo rezultatų ir politikos keitimo rekomendacijų efektyvumui. Sociologai atliks visiškai naują Lietuvoje netradicinės orientacijos darbuotojų padėties analizę, atverdami tyrime dalyvausiantiems darbuotojams naujas galimybes visapusiškiau socialiai integruotis į savo organizacijas.

Numatomas poveikis:

• Padidėjęs tikslo grupės iniciatyvumas ir nepriklausomumas, paskatinta motyvacija ir pasitikėjimas savimi – visi grupės nariai projekto pabaigoje aktyviai siekia įsidarbinti projekto kuriamose darbo vietose ar kitose vietos įmonėse/įstaigose, įgyti naują arba patobulinti turimą kvalifikaciją;

• Suvokta savoji tapatybė ir atgaivinta ilgai slopinta savigarba – pokalbiuose dėl darbo ir darbovietėje projekte dalyvaujantys homoseksualūs vyrai ir moterys neslepia savo gyvensenos ir pateikia ją kaip teisėtą viešos kultūros dalį;

• Tiek projekte dalyvaujantys heteroseksualūs asmenys, tiek apie projektą informuojami viešosios politikos subjektų – NVO, valstybės įstaigų, politinių partijų ir t.t. – atstovai tampa pamatuojamai tolerantiškesni atvirai deklaruotai darbuotojų ar kandidatų į darbo vietas homoseksualiai orientacijai;

• Apie projektą informuojami viešosios politikos subjektai labiau suvokia ES lygių galimybių ir antidiskriminacijos politikos svarbą integruojant visų pažeidžiamų grupių (tarp jų ir seksualinių mažumų) atstovus į darbo rinką.

Projekto plakatas:

Atviri plakatas