„UNI-FORM: NVO sektoriaus ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas sprendžiant neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos internete prieš LGBT asmenis problemą“ 2015 11 – 2017 11

UNI-FORM – tai europinis projektas, įgyvendinimas dešimtyje (10) Europos Sąjungos šalių narių iki 2017 metų lapkričio mėnesio. Projektą finansuoja Europos Komisija. Apibendrinus kokybinių interviu su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis (t.y. policijos pareigūnais, teisėsaugos darbuotojais, specializuotosios pagalbos paslaugas teikiančiais specialistais ir nuo neapykantos nusikaltimų ir/ar kalbos nukentėjusiais asmenimis) rezultatus, projektu siekiama sukurti internetinę pranešimo apie neapykantos nusikaltimus ir/ar kalbą formą bei išmaniąją programėlę. Tiek internetinė forma, tiek išmanioji programėlė bus tiesiogiai susietos su nacionalinėmis LGBT* organizacijomis. Taip pat surinktus duomenims (esant galimybei) planuojama perduoti nacionalinėms teisėsaugos institucijoms.

Uni-formProjektu siekiama didinti sąmoningumą apie neapykantos nusikaltimus, su kuriais susiduria LGBT* asmenys, sukurti prie šiuolaikinių technologijų pritaikytus pranešimo apie šiuos incidentus įrankius bei paskatinti bendradarbiavimą tarp LGBT* organizacijų ir nacionalinių teisėsaugos institucijų.

Projekte dalyvauja šios Europos Sąjungos šalys narės: Belgija, Estija, Vengrija, Airija, Latvija, Lietuva, Malta, Portugalija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė.

via GIPHY

***PROJEKTU SIEKIAMI TIKSLAI***

  1. Kovoti su LGBT* asmenų diskriminacija, smurtu bei itin žemais pranešimo apie šiuos incidentus rodikliais, tokiu būdu didinant sąmoningumą apie homofobinius ir transfobinius neapykantos nusikaltimus
  1. Efektyviai įgyvendinti šioje srityje galiojančias Europos Sąjungos teisės nuostatas.
  1. Sukurti bendrąjį pranešimo apie prieš LGBT* asmenis nukreiptus neapykantos nusikaltimus mechanizmą.
  1. Skatinti tinklaveiką tarp visų įsitraukusių šalių, ypač tarp nacionalinių teisėsaugos institucijų bei nacionalinių LGBT* organizacijų.
  1. Didinti nuo neapykantos nusikaltimų ir/ar kalbos nukentėjusių LGBT* asmenų sąmoningumą bei plėtoti tarpusavio pasitikėjimu pagrįstus santykius tarp suinteresuotų šalių.

Uni-form lithuania

***ORGANIZACIJOS***

***BELGIJA***

cavaria-holebifederatie-logoKenneth Mills – Politikos koordinatorius

Çavaria yra skėtinė LGBT* organizacija Flandrijoje, vienijanti daugiau nei 130 narių. Organizacija dalyvauja viešosios politikos procesuose, kuriais siekiama užkirsti kelią prieš LGBT* asmenis nukreiptiems neapykantos nusikaltimų ir/ar kalbos atvejams. Organizacija vykdo mokymus su LGBT* asmenims dirbantiems policijos pareigūnams bei informuoja nukentėjusius asmenis apie jų teises.

***ESTIJA***

EEKelly Grossthal – Lygių galimybių ekspertė, Egert Rünne – Tyrėjas

Estijos Žmogaus teisių centras (EŽTC) yra nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, veikianti advokacijos srityje. Daugelį metų EŽTC pasisakė už efektyvesnės prieš neapykantos kalbą nukreiptos įstatyminės bazės sukūrimą Estijoje bei siūlė į Baudžiamąjį kodeksą įtraukti sunkinančią aplinkybę, jei nusikaltimai įvykdomi iš homofobinių ir/ar transfobinių paskatų. Be to, EŽTC atliko keletą tyrimų, kurie apėmė LGBT* ir neapykantos nusikaltimų klausimus, įskaitant ir dokumentinę Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės pagrindais įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą Estijoje.

***VENGRIJA***

logo-hungary-hatter

Bea Sándor – Projekto koordinatorė, József Kárpáti – Teisės ekspertas

Háttér organizacija, įkurta 1995 metais, yra didžiausia LGBTQI organizacija Vengrijoje. Organizacija palaiko informacinę ir psichologinės pagalbos liniją, teikia individualias psichologines konsultacijas bei teisinės pagalbos paslaugas, įgyvendina ŽIV/AIDS prevencijos programą bei plėtoja LGBTQI judėjimo Vengrijoje istorijai skirtą archyvą. Šalia pagrindinių savo veiklų, Háttér reguliariai vykdo įvairius tyrimus, organizuoja mokymus bei užsiima lobistine veikla, siekiant teisinių pokyčių LGBTQI žmogaus teisių apsaugos srityje. Háttér yra aktyvi Vengrijos nevyriausybinių organizacijų koalicijos darbo grupės, skirtos kovoti su neapykantos nusikaltimais, narė.

***AIRIJA***

logo-ireland-glen

Eimear O’Reilly – Įvaiirovės darbovietėje koordinatorė

GLEN yra viešosios politikos ir strateginio planavimo srityse veikianti nevyriausybinė organizacija, kuri siekia ambicingų pozityvių pokyčių lesbiečių, gėjų ir biseksualių (LGB) asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje Airijoje, užtikrinant lygybę bei įtrauktį ir panaikinant bet kokios rūšies diskriminaciją. Vienas iš GLEN prioritetų – efektyvus teisėsaugos institucijų darbas bei bendruomenės narių saugumas. Visi žmonės, įskaitant ir LGBT* asmenis, turi teisę gyventi saugiai ir be baimės dalyvauti visuose viešoje gyvenimo epizoduose. Užpuolimas ar priekabiavimas yra siaubingi dalykai, kurie gali nutikti bet kuriam žmogui. Tačiau jei esi užpultas ar prie Tavęs priekabiaujama būtent dėl to, kas esi, tai sukelia dar sudėtingesnes pasekmes, pasireiškiančias itin padidėjusiu pažeidžiamumu. Tokie užpuolimai yra absoliučiai nepriimtini. GLEN glaudžiai dirba su Gardaí (Airijos nacionalinėmis policijos pajėgomis) ir kitomis organizacijomis, siekiant užtikrinti, kad LGBT asmenys savo bendruomenėje jaustųsi saugiai.

***MALTA***

images

Gabi Calleja – Koordinatorė, Colette Farrugia Bennett – Socialinė darbuotoja, teikianti specializuotosios pagalbos paslaugas, Neil Falzon – Patarėjas teisės klausimais

MGRM siekia LGBTIQ asmenų lygybės Maltos visuomenėje, kuri turėtų įgalinti žmones gyventi atvirai ir be diskriminacijos baimės dėl savo seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, lyties raiškos ar seksualinių charakteristikų. Šių tikslų siekiama įgyvendinant advokacijos, sąmoningumo didinimo bei bendruomenės telkimo veiklas ir teikiant socialines paslaugas. Vienas iš dabartinių MGRM veiklos prioritetų – darbas neapykantos nusikaltimų ir/ar klabos srityje, tyrinėjant šio nepageidaujamo reiškinio paplitimo mastą, pranešimo įrankius, pagalbą nukentėjusiems asmenims bei tinklaveiką tarp suinteresuotų šalių (t.y. policijos pareigūnų, specializuotos pagalbos paslaugas teikiančių specialistų, teisėsaugos srities profesionalų, žmogaus teisių institucijų bei organizacijų ir vietinės LGBTIQ bendruomenės).

***PORTUGALIJA***

1bd53f8

Marta Ramos – Organizacijos vadovė, Gonçalo Aguiar – Projekto koordinatorius, Ivnna Jahate – Finansininkė

„ILGA Portugal“ yra didžiausia ir seniausia Portugalijos LGBT* organizacija, turinti daugiau nei 20 metų patirties atstovavimo LGBT* bendruomenei srityje. „ILGA Portugal“ taip pat turi ženklios patirties prieš LGBT* asmenis nukreiptų neapykantos nusikaltimų bei neaptykotos kalbos atvejų srityje, įgytos teikiant paramą nuketėjusiems asmenims, renkant duomenis tarptautinėms institucijos, vedant mokymus nacionalinių policijos pajėgų pareigūnams bei plėtojant internetinių mokymų platformą kartu su Europos Sąjungos Policijos pareigūnų mokymo agentūra (pirmoji europinė organizacija, vedanti mokymus specifinėmis LGBT* temomis).

***ISPANIJA***

logo-spain-felgbt

Jenifer Rebollo – Organizacijos vadovė, Alberto Martin-Pérez – Ryšių su bendruomene, tyrimų bei mokymų koordinatorius

Ispanijos LGBT* organizacijų federacija (FILGBT) kovoja su neapykantos nusikaltimais, teikdama paramą ir teisines konsultacijas nukentėjusiems LGBT* asmenims, didindama visuomenės, LGBT* bendruomenės ir nacionalinių institucijų sąmoningumą LGBT* klausimais. FILGBT veda mokymus policijos pareigūnams ir kitoms tikslinėms grupėms bei leidžia kasmetinę ataskaitą apie prieš LGBT* asmenis nukreiptus neapykantos nusikaltimus Ispanijoje. FILGBT koordinavo EEA NVO programos finansuotą projektą „Tinklai prieš neapykantą“, kuris Pagrindinių teisių agentūros (PTA) buvo įvardytas kaip gerosios praktikos pavyzdys dėl sėkmingo įvairių suinteresuotų šalių bendradarbiavimo bei socialinės kampanijos „Ištark tai garsiai“ (www.conlavozbienalta.org).

***JUNGTINĖ KARALYSTĖ***

logo-uk-galop

Nick Antjoule – Neapykantos nusikaltimų prevencijos koordinatorius, Nik Noone – Organizacijos vadovas, Melanie Stray – Ryšių su bendruomene koordinatorė

GALOP yra projektas, nukreiptas prieš smurtą prieš LGBT* asmenis Jungtinėje Karalystėje. Organizacija teikia specializuotą pagalbą, konsultacijas ir atstovavimo paslaugas žmonėms, kurie nukentėjo nuo neapykantos nusikaltimų, smurto artimoje aplinkoje ar seksualinės prievartos. GALOP taip pat siekia pagerinti atsakingų nacionalinės valdžios institucijų atsaką į neapykantos nusikaltimus, vesdama mokymus, atlikdama tyrimus, vykdydama lobistinę veiklą ir įgyvendindama socialines kampanijas. Organizacija yra nepriklausoma, o jai vadovauja bendruomenės savanoriai.

***LIETUVA***

logo-lithuania-lgl

Tomas Vytautas Raskevičius – Projekto koordinatorius, Vladimiras Simonko – Projekto ekspertas

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL yra vienintelė išimtinai LGBT* žmogaus teisių srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. Siekdama kovoti su nepageidaujamu prieš LGBT* asmenis nukreiptų neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos reiškiniu, organizacija siekia didinti suinteresuotų šalių įgūdžius nacionaliniu lygmeniu, vesdama specializuotus mokymus, dalyvaudama viešosios politikos procesuose bei įgyvendindama advokacijos veiklas. Organizacija taip pat teikia teisinę ir finansinę pagalbą nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikalimų nukentėjusiems asmenims. Galiausiai, asociacija LGL skatina vietinės LGBT* bendruomenės narius pranešti apie patirtus neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos atvejus nacionalinės valdžios institucijoms, įgyvendindama specifines sąmoningumo didinimo priemones.

Oficialią projektui skirtą internetinę svetainę galite rasti adresu www.uni-form.eu


UNIFORM projekto lankstinukas: Sustabdyk neapykantą, 2017