NLĮF institucinio stiprinimo projektas 2017 09 01 – 2017 12 31

NLĮF vizualas1

Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos įgyvendino nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurio tikslas – stiprinti NLĮF NVO koalicijos veiklą.

Projekto tikslai:

  • NLĮF dalyvavimas socialinės bei lygių galimybių politikos formavimo bei įgyvendinimo procesuose, pažeidžiamų grupių interesų atstovavimas.
  • Visuomenės informavimas bei švietimas, žmogaus teisių, lygybės bei įvairovės skatinimas.
  • Forumo veiklos tvarumo užtikrinimas, institucinis stiprinimas.

Projekto uždaviniai:

  • Stiprinti NLĮF dalyvavimą priimant viešojo valdymo sprendimus, didinti narių kompetencijas.
  • Stiprinti NLĮF, NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimą, užtikrinant ilgalaikės partnerystes kūrimą.
  • Viešinti NLĮF veiklas, stiprinant komunikaciją ir informacijos sklaidą.
  • Stiprinti NVO ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą.
  • Organizuoti specialius mokymus, siekiant perduoti viešųjų paslaugų teikimą NVO.
  • Formalizuoti NLĮF veiklą, diegti savireguliaciją ir skaidrią struktūrą.
  • Didinti NLĮF narių kompetencijas nediskriminavimo ir lygybės politikos, advokacijos, komunikacijos sferose.

Įgyvendinant projektą, be kita ko, buvo surengti specialūs mokymai, siekiant perduoti viešųjų paslaugų teikimą NVO; dalyvaujama tarpinstitucinėse darbo grupėse, komitetuose ir (ar) komisijose; organizuojama nacionalinė konferencija preliminariu pavadinimu „Bendradarbiavimo tarp nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų svarba įgyvendinant politikos priemones prieš daugialypę diskriminaciją“; atliekamas nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo monitoringas; organizuojami susitikimai viešosios politikos klausimais; įgyvendinamos komunikacijos ir informacijos sklaidos priemonės; rengiama NLĮF veiklos 2016 ir 2017 m. ataskaita; dalyvaujama užsienyje vykstančiose konferencijose, siekiant perimti nediskriminavimo ir lygybės politikos srityje veikiančių NVO ir (ar) tinklų gerąją patirtį.

Projekto trukmė – 4 mėnesiai. Projektas buvo įgyvendinamas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Projekto veiklos:

NLĮF pristatė savo veiklą diskusijų festivalyje „Būtent!“ Birštone

NLĮF organizavo susitikimą daugialypės diskriminacijos problematikai nagrinėti

NLĮF dalyvavo komunikacijos ir advokacijos mokymuose

NLĮF mokymuose apie NVO viešųjų paslaugų teikimą – gerasis Suomijos NVO pavyzdys

NLĮF surengė nacionalinę konferenciją Vilniuje

Įvyko visuotinis NLĮF narių susitikimas

NLĮF susitiko su Seimo kontrolierių įstaigos atstovais

Projekto leidiniai:

Išleistas NLĮF pristatantis lankstinukas

Parengta NLĮF narių pasirengimo teikti viešąsias paslaugas vertinimo studija

Išleista NLĮF veiklą pristatanti ataskaita

Parengta NLĮF viešųjų paslaugų teikimo strategija

Projekto straipsniai:

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai – galimybė įamžinti lygybės Lietuvoje istoriją

Religinių bendruomenių diferenciacija Lietuvoje Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos šviesoje

EST dešimtmetis LGL: Ką reiškia savanoriauti LGBT* žmogaus teisių organizacijoje Lietuvoje?

Kartų̃ solidarumo beieškant

Lyčių lygybės iššūkiai mūsų darbe

NVO bendradarbiavimo su valstybės institucijomis estafetė: kieno pusėje kamuolys?

“Tradicinės vertybės”, religingumas ir seksualinė orientacija šiuolaikinėje Lietuvoje: ar ir kaip įmanoma suderinti?

Homofobinės patyčios Lietuvos mokyklose: Negirdimas LGBT* moksleivių balsas švietimo sistemos spąstuose

Neapykantos kurstymas internete: Žmogaus teisė į orumą – saviraiškos laisvės užribyje?

LGBT teisių apžvalga 2017 metais: iššūkiai ir laimėjimai

soc-min-631Projekto veiklų įgyvendinimą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.