„Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų poreikių pritaikymas – teisėsaugos institucijų kompetencijų kėlimas“ 2015 01- 2017 01

Nuo nusikalstamo elgesio nukentėję asmenys susiduria su didžiuliu stresu, antrine viktimizacija bei kitokiais neigiamais padariniais. Tai dar stipriau atsiskleidžia kalbant apie neapykantos nusikaltimus, motyvuotus rasizmu, ksenofobija, nuostatomis prieš asmens neįgalumą, seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę. Neapykantos nusikaltimai prieš LGBT* asmenis vadinami homofobiniais bei transfobiniais neapykantos nusikaltimais, o nuo jų nukentėję asmenys yra laikomi pažeidžiama aukų grupe, kuriai būtina pagalba ir parama.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, numato būdus ir reikalavimus, kuriuos ES šalys narės turi įgyvendinti, siekdamos užtikrinti nusikaltimų aukų teisių įgyvendinimą. Lietuvoje taip pat turi būti įgyvendinta ši Direktyva ir šis reikšmingas darbas mūsų šalyje dirbamas pasitelkiant į pagalbą įvairias žmogaus teisių ir pagalbos aukoms organizacijas. Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, būdama didžiausia ir seniausia organizacija, dirbanti su homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų tema, yra pasiruošusi darbuotis tam, kad Direktyvoje iškelti standartai taptų realybe LGBT* aukoms, nukentėjusioms nuo neapykantos nusikaltimų.

EK logoProjektas „Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų poreikių pritaikymas – teisėsaugos institucijų kompetencijų kėlimas“ yra įgyvendinamas kartu su partneriais iš Kroatijos, Latvijos, Lenkijos ir Vengrijos bei remiamas Europos Komisijos programos lėšomis, šiuo metu yra viena pagrindinių LGL veiklų, ties kuria dirbama neapykantos nusikaltimų temos srityje.

Šis projektas siekia nustatyti specifinius neapykantos nusikaltimų aukų poreikius (minėtos Direktyvos kontekste) bei padėti užtikrinti tinkamą ir pagarbų teisėsaugos institucijų pareigūnų elgesį. Šių tikslų siekiama pasitelkiant egzistuojančių teisės aktų analizę bei aukų patirčių ir poreikių bendraujant su policijos pareigūnais, prokurorais, teisėjais, teisininkais ir pagalbos aukai specialistais tyrimą. Kita reikšminga projekto dalis – aukščiau minėtų sričių specialistų mokymai, kurie vyks 2016 metų rudenį. Projekto metu su tarptautinių ir nacionalinių ekspertų bei teisėsaugos institucijų atstovų pagalba bus sukurti tiek šaliai specifiniai, tiek universalūs įrankiai, skirti kelti specialistų, dirbančių su seksualine orientacija ar lytine tapatybe motyvuotais neapykantos nusikaltimais, kompetenciją  (gilinti žinias, įgūdžius, keisti išankstines nuostatas). Tikimasi, kad dėl išaugusios kompetencijos padaugės ir išnagrinėtų neapykantos nusikaltimo atvejų.

Kadangi projektas pradėtas įgyvendinti daugiau nei prieš metus, nemaža dalis užsibrėžtų tikslų jau yra pasiekta. Pirmiausia buvo paruošta Ataskaita dėl teisinės nusikaltimų aukų (LGBT) apsaugos Lietuvoje, skirta įvertinti, ar nacionalinė teisinė sistema užtikrina nusikaltimų aukų teises, garantuojamas aukščiau minėtoje Direktyvoje. Ataskaita analizuoja, kokios priemonės yra taikomos šalyje tam, kad perkeltų Direktyvą į nacionalinę teisę ir identifikuotų su tuo susijusius iššūkius. Po ataskaitos paruošimo buvo priimti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai, įsigalioję kovo 1 dieną, todėl ataskaitoje padaryti atitinkami pakeitimai. Su ataskaita galite susipažinti čia.

logo

Svarbus bruožas, lemiantis šio projekto originalumą ir reikšmingumą yra tas, jog išvados yra pateikiamos glaudžiai bendradarbiaujant su ekspertais, teoretikais ir praktikais, nevyriausybinėmis organizacijomis, akademikais bei instituciniais ir vyriausybiniais partneriais. Šiame projekte atlikti du tyrimai: kiekybinė ir kokybinė studijos apie neapykantos nusikaltimų aukų poreikius, iššūkius ir problemas. Kiekybiniam tyrimui LGBT* respondentai iš projekto partnerių šalių buvo paprašyti užpildyti klausimyną apie jų patirtį neapykantos nusikaltimuose ir pranešimą apie juos policijai, prokuratūrai ar teismui. Kokybinis tyrimas, kurio metu buvo kartojami nuoseklūs interviu su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, taip pat buvo atliekamas kiekvienoje iš projekto šalių. Abu tyrimai bus sujungti tam, jog būtų galima pateikti ataskaitą su vertinga medžiaga apie aukų poreikius, patirtis, pateikti naudingus patarimus, priemones ir pagalbą bei vykdyti kitus projekto uždavinius.

Kadangi pirmojoje projekto dalyje buvo dirbama ties aukščiau minėtais tyrimais, siekiant surinkti kuo daugiau reikalingos informacijos iš respondentų, buvo imamasi įvairių priemonių, skirtų į projekto eigą ir veiklas įtraukti bendruomenės narius (tikslinę grupę). Klausimynai buvo išversti į projekto šalių kalbas ir platinami LGBT* auditorijai per jos pamėgtus tinklalapius. Pildyti klausimyną ragino ir LGL paskelbta loterija bei jos prizai. Be to, buvo išleistas lankstinukas su informacija apie neapykantos nusikaltimus, ką daryti tapus neapykantos nusikaltimo auka ar liudininku ir pan. Lankstinukas yra pasiekimas lietuvių, rusų ir anglų kalbomis tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu.

Vienas pagrindinių projekto sukurtų produktų išleistas „Pagalba nukentėjusiems nuo homofobinių, bifobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų. Praktinis vadovas“. Šis leidinys – tai bandymas susisteminti nacionalinių ekspertų ir LGBT* asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų patirtį kovos su neapykantos nusikaltimais srityje ir perduoti ją suinteresuotoms šalims paprasta bei suprantama forma.

  Praktinis vadovas yra padalintas į dvi pagrindines dalis: (a) nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų patirčių ir poreikių analizę bei Aukų direktyvos nuostatų apžvalgą ir (b) prie nacionalinės teisės sistemos ypatybių adaptuotų įrankių rinkinį, kuriuo siekiama užtikrinti efektyvų direktyvoje įtvirtintų aukų teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Pirmoji praktinio vadovo dalis, apimanti patirčių, poreikių ir direktyvos nuostatų apžvalgą bei analizę, skirta suteikti pagrindinių žinių apie nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusius LGBT* asmenis, t. y. apie specifinius jų poreikius ir iš Europos Sąjungos teisės kylantį įpareigojimą į šiuos poreikius atsižvelgti. Antroji leidinio dalis, būtent – įrankių rinkinys, turėtų praktiškai pagelbėti policijos pareigūnams, prokurorams ir teismų sistemos darbuotojams, užtikrinant Aukų teisių direktyvoje įtvirtintų apsaugos standartų įgyvendinimą dirbant su nuo neapykantos nukentėjusiais LGBT* asmenimis. Įrankių rinkinys apima ne tik praktines gaires įvairių grandžių teisėsaugos sistemos pareigūnams, bet ir pavyzdinę informacinę brošiūrą aukoms ir LGBT* terminų žodynėlį.   Šiame praktiniame vadove pateikiama informacija buvo remiamasi 2016 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais įgyvendinant 8 pilotinių kompetencijos kėlimo mokymų ciklą būsimiems ir esamiems policijos pareigūnams apie prieš LGBT* asmenis nukreiptus neapykantos nusikaltimus. Šie mokymai buvo įgyvendinti bendradarbiaujant su Lietuvos policijos mokykla ir Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos. Pagrindinis tiek leidinio, tiek mokymų policijos pareigūnams tikslas prisidėti prie įvairių grandžių teisėsaugos pareigūnų kompetencijos darbui LGBT* asmenų specifinių poreikių atžvilgiu didinimo.  Tikėtina, jog gilesnis specifinių poreikių supratimas padėtų efektyviau reaguoti į neapykantos motyvuotus incidentus prieš LGBT asmenis, kas savo ruožtu prisidėtų prie padidėjusio LGBT* asmenų pasitikėjimo nacionaline teisėsaugos sistema, bei skatintų juos aktyviau pranešti apie nepageidaujamus homofobija, bifobija ir transfobija motyvuotus incidentus.   „Suprasti homofobinį, bifobinį ar transfobinį smurtą ir priekabiavimą patyrusių asmenų poreikius: Neapykantos nusikaltimų poveikis“, 2017  

LGL taip pat planuoja flash-mob akciją, skirtą viešinti ne tik patį projektą, bet ir jo pagrindinę žinutę. Tai įvyks tarptautinio „Baltic Pride 2016“ festivalio metu eitynėse „Už lygybę“, birželio 18 dieną Vilniuje, kai šimtai geltonų balionų su žinute „Stabdyk neapykantą“ ir projekto logotipu bus paleisti į dangų, stebint tūkstančiams LGBT* žmonių ir svečių iš užsienio.