“Švietimas: antidiskriminacinių priemonių kūrimo įrankis”

2009 09 21 d LGBT centre įvyko paprojekčio “Partnerystė už lygias teises” seminaras

“Švietimas: antidiskriminacinių priemonių kūrimo įrankis”.

Šio seminaro įgyvendimas prisidėjo prie „Nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos“ vykdymo. Šia programa numatoma rengti seminarus, mokymus, kitas švietėjiškas priemones antidiskriminacijos klausimais bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, jaunimo asociacijų nariams, už kurios vykdymą paskirti Švietimo ir mokslo ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.[1]

Seminare dalyvavo virš 25 soc. pedagogų, socialinių darbuotojų, psichologų, mokytojų iš didžiųjų Lietuvos miestų, NVO atstovų bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

Seminaro metu buvo skaitomi įdomūs ir įvairiapusiški pranešimai. Pranešėjos kalbėjo apie lytinio švietimo reikšmę asmenybei, patyčių ir priekabiavimų prevencijos situaciją Lietuvoje, buvo perteikiama užsienio patirtis bei priemonės kovojant su homofobija mokyklose.

Darbo grupelėse metu seminaro dalyviai diskutavo apie esamas mokymo priemones bei tolerancijos integravimą jose, aptarė galimybes antidiskrimancinės erdvės kūrimui dirbant su žiniasklaida, skleidžiant gerus pavyzdžius bei formuojant pozityvų požiūrį į kitoniškumą, mokant visuomenę tolerancijos.

Seminaras buvo skirtas ne tik apžvelgti esamą situaciją, bet ir numatyti antidiskrimancines priemones bei jų įgyvendinimo galimybes.

Diskusijų metu buvo stengiamasi atrasti atsakymą, kurioje srityje – lytinio švietimo, patyčių prevencijos ar lygių galimybių politikoje reikia dirbti, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas, kuriant antidiskriminacines priemones. Seminaro dalyviai pabrėžė lytinio švietimo reikšmę, kuris trunka visą asmenybės vystymosi laikotarpį, suteikiantis žinių, kaip elgtis tam tikrose situacijose, padedantis pagrindus savęs ir kito priėmimui. Dalyviai sutarė, kad lytinį ugdymą reikia traktuoti kaip žmogaus švietimo, asmenybės formavimo komponentą, nes tik turėdamas žinių apie save ir apie įvairiapusį žmonių bendravimą, žmogus savo gyvenimą geba tvarkyti ir kurti kaip harmoningą ir turiningą visumą.

Seminaro diskusijas vainikavo numatomos priemones, kurių galima imtis Lietuvoje. Buvo siūlyta skatinti NVO bei valstybinių institucijų bendradarbiavimą, organizuoti švietimo iniciatyvas, mažinant homofobiją Lietuvoje. Būtina skirti dėmesį asmenybės formavimui per neformalų ugdymą ( jaunimo centrų veiklą), į veiklos programas įtraukiant pokalbius apie lytiškumą. Siūlyta visuomenėje ieškoti formų, priimtinų šių dienų mentalitetui, konstatuojant pasaulį kaip įvairovę. Didelį dėmesį skrti jau parengtos įstatyminės bazės tobulinimui, bendradarbiaujant su Lygių galimybių institutu bei kitomis žmogaus teises ginančiomis organizacijomis.

[1] Nacionalinė antidiskriminacinė 2009-2011 metų programa. Patvirtinta 2009 m. balandžio 15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 317.