Lygybės ir įvairovės apdovanojimų laimėtojai

Ketvirtadienį, vasario 20 d. Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre įvyko pirmieji nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2013. Metų muzikos grupe už atvirumą multikultūriškumui buvo apdovanoti SKAMP. Viktoras Diawara, dėkodamas už apdovanojimą teigė: „gyvename demokratiškoje šaly, kur žmonės naudoja žodžio laisvę ne visada teisingai… Man irgi dažnai sakoma – praleidai progą patylėti. Šiandien mūsų tokių čia daug

Sumažinta NLIF atvirutė_i NLIF psl

Lietuvoje pirmą kartą teikiami nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai

Lietuvoje pirmą kartą teikiami nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai Lietuvoje pirmą kartą bus teikiami nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai. Tai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo iniciatyva. Ji kilo, siekiant skatinti prie lygybės ir įvairovės idėjų sklaidos Lietuvoje prisidedančius asmenis, įmones, organizacijas bei institucijas. Iškilminga 2013 metų apdovanojimų ceremonija vyks 2014

ES

Visos valstybės narės į nacionalinę teisę perkėlė Europos Sąjungos taisykles, kuriomis kovojama su diskriminacija dėl rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos. Tolesnis žingsnis – užtikrinti jų praktinį taikymą. Prie tokių išvadų prieita Europos Komisijos paskelbtoje ataskaitoje. 2000 m. priimtomis Vienodo požiūrio užimtumo srityje direktyva ir Rasių lygybės direktyva siekiama

unnamed

Lietuva – lyčių lygybės vidutiniokė

Lapkričio 20 dieną Žmogaus teisių komiteto posėdyje buvo pristatytas Europos Lyčių lygybės instituto paskelbtas lyčių lygybės indeksas. Lyčių lygybės indeksas matuoja atotrūkį tarp vyrų ir moterų padėties. Tyrimą pristatė Lyčių lygybės instituto vyriausioji tyrėja analitikė doc. dr. Jolanta Reingardė. Lietuva, remiantis šiuo indeksu, tarp Europos Sąjungos (ES) šalių pagal lyčių lygybę užima 18 vietą iš

LygybėsDienosMarijampolėje_25

NLĮF mokymai ir Įvairovės alėja Marijampolėje, 2013 m. spalio 17-18 d.

2013 m. spalio 18 d., įgyvendindami projektą „Diversity LT“ pagal ES programą PROGRESS, nacionalinės LGBT* teisių asociacijos LGL atstovai kartu su partneriais iš Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) dalyvavo „Įvairovės alėjos“ renginyje Marijampolės SUPER MARKET RIMI. Marijampolės gyventojams bei miesto svečiams pristatėme Baltic Pride 2013 reklaminius video klipus, žaidėme LGBT* teisių viktoriną bei atsakėme

bitinas

Socialinės apsaugos viceministras: trūksta kovos už savo teises

Vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mai yra vie­na di­džiau­sių ly­čių ly­gy­bės prob­le­mų Lie­tu­vo­je ir vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), penk­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Aud­rius Bi­ti­nas. „Svar­bu, ko­kia yra fak­ti­nė, o ne teo­ri­nė, įsta­ty­mus lie­čian­ti ly­čių ly­gy­bės pa­dė­tis. Ins­ti­tu­ci­niai me­cha­niz­mai pas mus vei­kia, ne­blo­gai at­ro­do­me ES kon­teks­te, ta­čiau svar­bu, kad vis­ką įgy­ven­din­tu­me ir

nlif.image

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu. NLĮF nariai veikia kartu tam, kad lygybė ir žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvoje taptų realybe tiek valstybės