Pasirodė naujas leidinys „Lygybė ir įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių galimybių integravimo praktikos Lietuvoje“

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu.

NLĮF nariai veikia kartu tam, kad lygybė ir žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvoje taptų realybe tiek valstybės politikoje, tiek praktikoje. NLĮF savo darbe bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiu sektoriumi, akademikais ir teisininkais.

2012 metais NLĮF aktyviai dalyvavo įgyvendinant projektą „C.A.F.E.: Keisk požiūrį– siek lygybės” pagal ES programą PROGRESS . Projekto veiklos vyko trijose darbo grupėse. Pirmoji grupė skirta didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie diskriminaciją ir lygias galimybes, antroji – spręsti romų vaikų švietimo problemas, trečioji – rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, gerinti NVO įgūdžius siekiant lygybės ir įvairovės.

Leidinys „Lygybė ir įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių galimybių integravimo praktikos Lietuvoje“ (2012)– vienas iš projekto rezultatų. Pirmą kartą Lietuvoje pabandyta sukaupti gerųjų lygybės ir įvairovės integravimo pavyzdžių NVO sektoriuje rinkinį. Tikimės, kad jis bus naudingas tiek valstybės lygių galimybių politikos formuotojams, tiek ir nevyriausybinių organizacijų aktyvistams, dirbantiems su diskriminacijai jautriomis žmonių grupėmis. Mums svarbu, kad šie gerosios patirties pavyzdžiai skatintų plėtoti sąveikinį požiūrį į diskriminacijos prevenciją Lietuvoje. Toks integruotas, kompleksinis požiūris turėtų prisidėti prie efektyvios komunikacijos tarp skirtingų visuomenės grupių ir stiprios NVO partnerystės, siekiant bendrų tikslų lygybės ir įvairovės politikos įgyvendinimo srityje.

 Leidinį galima parsisiųsti čia.

Daugiau informacijos apie projektą rasite internetinėje svetainėje www.pazink.org.