Socialinės apsaugos viceministras: trūksta kovos už savo teises

Vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mai yra vie­na di­džiau­sių ly­čių ly­gy­bės prob­le­mų Lie­tu­vo­je ir vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), penk­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Aud­rius Bi­ti­nas.

„Svar­bu, ko­kia yra fak­ti­nė, o ne teo­ri­nė, įsta­ty­mus lie­čian­ti ly­čių ly­gy­bės pa­dė­tis. Ins­ti­tu­ci­niai me­cha­niz­mai pas mus vei­kia, ne­blo­gai at­ro­do­me ES kon­teks­te, ta­čiau svar­bu, kad vis­ką įgy­ven­din­tu­me ir pra­kti­ko­je“, – tei­gė A.Bi­ti­nas.

„Vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mų prob­le­ma eg­zis­tuo­ja ir Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, ir vi­so­je Eu­ro­po­je. Tu­rė­tu­me kal­bė­ti apie tai, kad dar­bo už­mo­kes­tis tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mas vie­no­das ne už tie­siog dar­bą, bet už ko­ky­biš­kai at­lik­tą dar­bą. Tai vie­nas iš ste­reo­ti­pų, ku­rį rei­kia iš­gy­ven­din­ti. Tu­ri­me om­buds­me­no, kon­tro­lie­riaus tar­ny­bą. Žmo­nės per re­tai krei­pia­si, gi­na sa­vo tei­ses. O darb­da­vys kar­tais net ne­ži­no, kad vi­sus dar­buo­to­jus tu­ri trak­tuo­ti vie­no­dai, nors dar­bo ko­dek­se, at­ro­dy­tų, vis­kas nu­ma­ty­ta, pri­im­tas ly­čių ly­gy­bės įsta­ty­mas, ta­čiau rea­lia­me gy­ve­ni­me trūks­ta ko­vos už sa­vo tei­ses“, – sa­kė A.Bi­ti­nas.

Plačiau skaitykite portale lzinios.lt