Lygybę užtikrinančios ES kovos su diskriminacija taisyklės jau perkeltos į visų 28 ES valstybių narių nacionalinės teisės aktus

Visos valstybės narės į nacionalinę teisę perkėlė Europos Sąjungos taisykles, kuriomis kovojama su diskriminacija dėl rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos. Tolesnis žingsnis – užtikrinti jų praktinį taikymą. Prie tokių išvadų prieita Europos Komisijos paskelbtoje ataskaitoje. 2000 m. priimtomis Vienodo požiūrio užimtumo srityje direktyva ir Rasių lygybės direktyva siekiama kovoti su diskriminacija. Pagaliau šios ES direktyvos perkeltos į visų 28 ES valstybių narių nacionalinę teisę. Tačiau paskelbtoje ataskaitoje nurodyta, kad nacionalinės valdžios institucijos turi imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta veiksminga nuo diskriminacijos nukentėjusių asmenų apsauga. Daugiausia problemų kelia tai, kad piliečiams trūksta žinių apie teises, ir kad ne visi diskriminacijos atvejai užregistruojami. Siekdama spręsti šiuos uždavinius, Komisija skiria lėšų informuotumo didinimui ir praktikuojančių teisininkų, kurių specializacija – lygybės teisė, mokymui. Be to, Europos Komisija paskelbė nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims skirtas gaires.

„Nediskriminavimo principas yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos principų. Visi piliečiai lygūs prieš įstatymą ir visi turi teisę gyventi nepatirdami diskriminacijos, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – ES kovos su diskriminacija taisyklėmis ir Komisijos vykdymo užtikrinimo veiksmais garantuojama, kad visi piliečiai galėtų naudotis tokiomis teisėmis visose 28 valstybėse narėse. Svarbiausias uždavinys, kurį dabar turime išspręsti, – užtikrinti, kad nuo diskriminacijos nukentėję piliečiai galėtų praktiškai naudotis savo teisėmis, t. y. kad jie žinotų, kur kreiptis pagalbos ir kaip pasinaudoti teise kreiptis į teismą.“

Skaityti daugiau europa.eu