Lygių galimybių kontrolierė: „Diskriminacija dėl asmens lytinės tapatybės yra diskriminacija lyties pagrindu“

Š. m. gegužės 25 dieną nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL gavo LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) aiškinamąjį raštą, kuriame pabrėžiama, jog galimi skundai dėl diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu šioje tarnyboje būtų tiriami kaip nevienodas traktavimas lyties pagrindu LR Moterų ir vyrų lygių galimybių ir/ar LR Lygių galimybių įstatymų taikymo srityje. Tai reiškia, jog kliudymas realizuoti translyčių asmenų teises, laisves bei lygias galimybes ar mažiau palankus elgesys su tokiu asmeniu dėl jo lytinės tapatybės galėtų ir turėtų būti vertintinas kaip diskriminacija lyties pagrindu.

Į LGKT dėl nediskriminavimo principo taikymo translyčiams asmenims asociacija LGL kreipėsi š. m. balandžio 23 dieną. Savo laiške asociacija LGL pabrėžia, jog nors, Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2013 m. atlikto tyrimo duomenimis, translyčiai asmenys yra viena labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių diskriminacijos ir neapykantos nusikaltimų atžvilgiu, translyčių asmenų teisinė apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu nėra įtvirtinta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Nepaisant 2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) priimto Lietuvai nepalankaus sprendimo byloje L. prieš Lietuvą bei 2014 m. rugsėjo 25 dieną EŽTT sprendimų įgyvendinimą prižiūrinčio Europos Tarybos Ministrų komiteto šiai bylai pritaikytos sustiprintos priežiūros procedūros, lyties pakeitimo procedūros tvarką ir sąlygas reglamentuojantis įstatymas iki šiol išlieka nepriimtas.

„Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos galimą asmens diskriminavimą dėl lyties pakeitimo, lytinės tapatybės, lyties raiškos priskiria galimam diskriminavimui atitinkamos lyties pagrindu ir panašūs atvejai turi būti suvokiami kaip nevienodas elgesys su asmeniu dėl lyties. Vadovaujantis šių direktyvų nuostatomis, skundai dėl diskriminavimo lytinės tapatybės pagrindu šioje tarnyboje būtų tiriami kaip nevienodas traktavimas lyties pagrindu LR Moterų ir vyrų lygių galimybių arba Lygių galimybių įstatymų taikymo srityje,“ – rašoma LGKT aiškinamajame rašte.

„Translytis asmuo, suvokiantis save kaip moterį arba kaip vyrą ir tapatinantis save su viena iš lyčių, atitinkamai pristatantis save visuomenei išoriniais, fiziniais požymiais, apranga kaip atitinkamos lyties atstovą, visuomenėje turėtų būti suvokiamas bei pripažįstamas kaip individas tos lyties, kuriai jis pats save priskiria. Todėl atitinkamai translyčio individo teisių, laisvių ir galimybių realizacija ir kliudymas jas realizuoti ar mažiau palankus elgesys su tokiu asmeniu dėl jo lytinės tapatybės galėtų ir turėtų būti vertintinas kaip diskriminacija lyties pagrindu,“ – aiškina Vaiko teisių kontrolierė, einanti lygių galimybių kontrolierės pareigas Edita Žiobienė.

LGKT vadovė taip pat pastebi, kad dėl translyčių asmenų teisinio statuso formalaus neapibrėžtumo Lietuvoje, jų asmens dokumentų išdavimo tvarkos ir sąlygų nebuvimo kyla problemos, teisinis neaiškumas, susiję su šių asmenų nevienodu traktavimu visuomenėje, pažeistų teisių ir galimybių gynimu. Todėl, pasak lygių galimybių kontrolierės, lytinės tapatybės teisinis reglamentavimas valstybėje turėtų būti atliekamas sistemiškai ir kompleksiškai, nustatant tiek teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūras, tiek teisinę translyčių asmenų apsaugą nuo diskriminacijos, tiek asmens tapatybės dokumentų išdavimo tvarką po lyties pakeitimo.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Vaiko teisių kontrolierės, einančios Lygių galimybių kontrolierės pareigas, Editos Žiobienės sprendimą skundus dėl diskriminavimo lytinės tapatybės pagrindu priskirti nevienodam traktavimui lyties pagrindu LR Moterų ir vyrų lygių galimybių arba LR Lygių galimybių įstatymų taikymo srityje. Asociacija LGL tikisi, kad tvirta lygių galimybių kontrolierės pozicija ne tik sustiprins translyčių asmenų apsaugą nuo diskriminacijos darbo santykių srityje, bet ir paskatins šiuos asmenis aktyviai ginti pažeistus interesus kreipiantis į LGKT.

Daugiau rekomendacijų dėl su tarptautiniais translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartais suderinimo nacionalinio teisino reguliavimo įtvirtinimo Lietuvoje galite rasti asociacijos LGL leidiniuose „Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais Lietuvos teisinėje sistemoje: galimybių studija“, 2015 ir „Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartai: lyties pakeitimas ir teisinis pripažinimas“, 2015.