Europarlamentarai ir Federika Mogerini: „Žmogaus teisės galioja ne tik ES, bet ir už jos ribų“

Š. m. kovo 12 dieną Europos Parlamentas priėmė pasiūlymą dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 metais ir Europos Sąjungos (ES) politikos šioje srityje, kuris, be kita ko, apima ir svarbias su LGBT* žmogaus teisėmis susijusias rekomendacijas. Metinėje ataskaitoje Europos Parlamentas teigiamai vertina tai, jog 2013 metų spalio mėnesį panaikintas Moldovos įstatymas, pagal kurį draudžiama skleisti informaciją apie LGBT* asmenis, ir ragina Lietuvą bei Rusiją pasekti Moldovos pavyzdžiu, nes panašios tendencijos skatina homofobijos ir diskriminacijos atmosferą.

Europos Parlamentas metinėje ataskaitoje pabrėžia, kad reikia geriau apsaugoti LGBT* asmenų pagrindines teises ir laisves, be kita ko, priimant teisės aktus dėl kovos su neapykantos nusikaltimais ir diskriminacija. Nacionalinės valdžios institucijos raginamos pasmerkti neapykantą ir smurtą dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar lyties raiškos. Europarlamentarai pažymi, jog pagrindines LGBT* asmenų teises būtų galima geriau užtikrinti, jeigu LGBT* asmenys turėtų galimybę pasirinkti teisinį institutą, pavyzdžiui, kohabitaciją, registruotą partnerystę ar santuoką. Vis daugiau viso pasaulio šalių (šiuo metu jų yra septyniolika) įteisina tos pačios lyties asmenų santuoką, todėl ES institucijos ir valstybės narės raginamos toliau prisidėti prie tos pačios lyties asmenų santuokos ar civilinės sąjungos pripažinimo svarstymų, laikant tai politinių, socialinių ir žmogaus bei pilietinių teisių klausimu.

390 Europos Parlamento narių, balsuodami už ataskaitos pasiūlymo priėmimą, pasmerkė baudžiamosios atsakomybės taikymą už tos pačios lyties asmenų santykius ir tai, jog dvidešimtyje pasaulio šalių translytė tapatybė vis dar laikoma nusikaltimu. Europarlamentarai griežtai smerkia diskriminacinius teisės aktus ir yra įsitikinę, jog smurto išpuolių ir veiksmų prieš asmenis dėl jų seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės vykdytojai neturėtų likti nenubausti. Europos Parlamentas taip pat paragino ES finansinėmis priemonėmis remti LGBT* teisių organizacijas, suteikiant joms galimybių pasisakyti prieš homofobiškus ir transfobiškus įstatymus ir LGBT* asmenų diskriminaciją, didinant plačiosios visuomenės informuotumą apie kitokios seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės asmenų patiriamą diskriminaciją ir smurtą. Europos Parlamento nariai aktyviai kviečia ES ir jos valstybes nares remti pilietinę visuomenę, stebėti ir ginti ES erdvę viešai pasmerkiant apribojimus pilietinės visuomenės organizacijų veiklai bei Europos piliečių teisei į taikius susirinkimus.

Metinėje ataskaitoje dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje 2013 metais didelis dėmesys taip pat yra skiriamas raginimui išbraukti iš psichinių ir elgsenos sutrikimų sąrašo lytinę tapatybę, sustiprinti pastangas nutraukti translytės tapatybės patologizaciją, raginimui valstybes užtikrinti greitas, prieinamas ir skaidrias lyties pakeitimo pripažinimo procedūras, kurias taikant gerbiama apsisprendimo teisė. Europarlamentarai teigiamai vertina vis didesnę politinę paramą siekiui uždrausti sterilizaciją kaip teisinio lyties pripažinimo reikalavimą, ir pritaria požiūriui, jog tokie reikalavimai turėtų būti laikomi teisės į kūno neliečiamybę, lytinės bei reprodukcinės sveikatos ir teisių pažeidimu ir už juos turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Europos Parlamento plenarinės sesijos metu, išreikšdama pritarimą pasiūlymui dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje 2013 metais, ES vyriausioji užsienio reikalų įgaliotinė bei Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federika Mogerini užtikrino: „Žmogaus teisių apsauga yra ir liks svarbiausiu mūsų išorės politikos prioritetu, – ir ne vienu iš prioritetų, bet pagrindiniu prioritetu.“

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina tvirtą europarlamentarų ir ES vyriausios užsienio reikalų įgaliotinės bei Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Federikos Mogerini paramą LGBT* žmogaus teisėms priimant metinę Europos Parlamento ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos (ES) politikos šioje srityje 2013 metais ir tikisi, jog ryžtinga Europos Parlamento pozicija paskatins Europos Komisiją bei Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant panaikinti saviraiškos ir žodžio laisvę apribojančius teisės aktus bei pagerinti LGBT* žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.