Vyriausybės atstovė Strasbūro teisme ragina Lietuvos valdžią apsispręsti dėl lyties keitimo

Lietuvos atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) Karolina Bubnytė ragina valdžios institucijas sutelkti pastangas ir įgyvendinti Strasbūro teismo sprendimus dėl galimybės keisti lytį, praneša naujienų agentūra BNS.

„Šiuo atžvilgiu ypač reikšmingos sutelktos visų suinteresuotų valdžios institucijų pastangos užtikrinant operatyvų ir kokybišką naujų teisėkūros iniciatyvų, susijusių su EŽTT sprendimu byloje L. prieš Lietuvą (…) parengimą ir įgyvendinimą“, – teigiama Karolinos Bubnytės parengtoje ataskaitoje. Šį dokumentą š. m. kovo 16 dieną turėtų svarstyti LR Vyriausybė.

Strasbūro teismo sprendimų įgyvendinimą prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų komitetas 2014 m. rugsėjo 25 dieną pritaikė bylai L. prieš Lietuvą sustiprintos priežiūros procedūrą. Toks spren­di­mas pri­im­tas atsiž­vel­giant į tai, kad iki šiol vi­si ban­dy­mai pri­im­ti ly­ties kei­ti­mui rei­ka­lin­gus įsta­ty­mus bu­vo ne­sėk­min­gi.

LR Civilinis kodeksas įtvirtina teisę pakeisti lytį, tačiau ši nuostata praktiškai neveikia, nes LR Seimas jau daugiau kaip 10 metų nepriima tai reglamentuojančio įstatymo. Dėl to Lietuva dar 2007 metais pralaimėjo bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme L. prieš Lietuvą.

Pa­sku­ti­nį kar­tą įsta­ty­mų pa­ke­tas dėl ly­ties pa­kei­ti­mo Sei­mui bu­vo pa­teik­tas 2014 m. lie­pos mė­ne­sį, bet už jį bal­sa­vo tik 27 Sei­mo na­riai, dau­giau­sia – so­cial­de­mo­kra­tai ir li­be­ra­lai, ki­ti bu­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė.

Aktyviai šiame procese da­ly­vau­jan­čios asociacijos LGL va­do­vas Vla­di­mi­ras Si­mon­ko BNS sa­kė ma­nan­tis, kad Euro­pos Ta­ry­ba pa­siun­tė „stip­rų sig­na­lą“ Lie­tu­vos vi­suo­me­nei ir vy­riau­sy­bei, ku­ri da­lį žmo­nių pa­lie­ka li­ki­mo valiai be tei­sės pa­si­nau­do­ti me­di­ci­nos prie­mo­nė­mis.

„Dar 1993 me­tais įsto­ju­si į Eu­ro­pos Ta­ry­bą Lie­tu­va pri­ėmė įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dy­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teismo spren­di­mus. Bet Lie­tu­va to ne­da­ro. Tai – vie­na iš prob­le­ma­tiš­kiau­sių by­lų Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. R. Pakso by­lai prieš Lie­tu­vą ku­ria­mos dar­bo gru­pės, ruo­šia­ma­si keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją. O šiuo at­ve­ju by­la tie­siog gu­li stal­čiuo­se“, – komentavo V. Si­mon­ko.