„Homoseksualumo propagandą“ draudžiančio įstatymo projektas išbrauktas iš Seimo darbotvarkės

Š. m. lapkričio 12 dieną metu įstatymo, kuriuo siekiama apriboti LGBT* asmenų saviraiškos ir žodžio laisvę bei teisę į taikius susirinkimus, projekto svarstymas išbrauktas iš LR Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkės. Už pasiūlymą išbraukti siūlymą Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti draudimu viešai niekinti „Konstitucinę vertybę – šeimą“ iš posėdžio darbotvarkės balsavo 65 LR Seimo nariai, prieš – 10, 25 parlamentarai susilaikė. Iš esmės tai reiškia, jog minėto įstatymo svarstymas ateityje vėl gali pasirodyti LR Seimo darbotvarkėje.

„Kaž­ko­dėl taip iš­ei­na, kad P. Gra­žu­lis pa­tei­kia to­kias ini­cia­ty­vas, ku­rios ga­lų ga­le pa­si­ro­do, kad yra nau­din­giau­sios sek­su­a­li­nėms ma­žu­moms. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas iš­aiš­ki­no, kas yra šei­ma pa­gal da­bar­ti­nį mū­sų Kon­sti­tu­ci­jos api­brė­ži­mą, kad šei­ma yra bet kas, kas gy­ve­na kar­tu. Be­veik taip iš­ei­na. Jei da­bar mes pa­sa­ky­si­me, kad ei­na­me gin­ti su Ad­mi­nist­ra­ci­niu ko­dek­su to­kių ver­ty­bių, tai P. Gra­žu­lis mums nu­ro­do gin­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, kad bet kas ga­li su­da­ry­ti šei­mą. Aš tik­rai ne­ma­nau, kad rei­kė­tų ki­taip gal­vo­jan­čius baus­ti. Aš tik­rai gal­vo­ju, kad P. Gra­žu­lis tu­rė­tų pa­ga­liau pa­gal­vo­ti, ko­dėl jam vis iš­ei­na pa­siū­ly­ti to­kias pa­tai­sas, ku­rios yra nau­din­gos bū­tent toms pa­čioms sek­su­a­li­nėms ma­žu­moms ar­ba kon­kre­čiai V. Si­mon­ko“ – posėdžio metu pareiškė Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius.

Minėtu įstatymo projektu siūlyta Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti šeimos kaip vertybės viešu niekinimu kalbomis, demonstruojamais daiktais, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais. Už tokią veiką grėstų kelių šimtų eurų bauda. Aiškinamajame rašte teigiama, kad pakeitimas yra būtinas, siekiant apsaugoti heteroseksualius asmenis nuo diskriminacijos LGBT* bendruomenės renginių metu.

Dar 2013 metais Europos Tarybos Venecijos komisija išaiškino, kad įstatymų nuostatos, įtvirtinančios vadinamosios „homoseksualumo propagandos“ draudimą yra nesuderinamos su Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK) ir tarptautiniais žmogaus teisių standartais.

Siūlymas Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti draudimu viešai niekinti „Konstitucinę vertybę – šeimą“ šalies Parlamente pirmą kartą pristatytas 2013 metų rugsėjo mėnesį. 2014 metų kovo 13 dieną Parlamente buvo numatytas galutinis balsavimas dėl šio įstatymo projekto. Tuomet įstatymo projekto svarstymas mįslingai dingo iš Seimo darbotvarkės, kol staiga vėl pasirodė š. m. lapkričio 10-osios rytą.

Gilų susirūpinimą dėl diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvos svarstymo Lietuvos parlamente išreiškė tarptautinė LGBTI teisių organizacija „ILGA-Europe“, tarptautinė LGBTIQ jaunimo ir studentų organizacija „IGLYO“, Europos Parlamento LGBT* teisių grupės atstovai, tarp jų ir Europos Parlamento vicepirmininkė Ulrike Lunacek, atviru laišku kreipęsi į LR Seimo Pirmininkę Loretą Graužinienę bei Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras Nilsas Muižniekas, sakydamas, kad sankcijos ribotų LGBT* asmenų saviraiškos laisvę Lietuvoje.

„Pateikta įstatymo formuluotė suteiktų galimybes skirti administracines nuobaudas asmenims, pozityviai pasisakantiems apie LGBTI asmenų žmogaus teises. Nors LGBTI klausimas niekaip neniekina tradicinių šeimos vertybių, įstatymo iniciatoriai sąmoningai siekia priartinti Lietuvos visuomenę prie putininės homofobijos gniaužtų. Tikiuosi, jog Seimo nariai ir ateityje nepamirš, kad Lietuva yra atviros ir tolerantiškos Europos dalimi,“ – teigia nacionalinės LGBT* teisių organizacijos vadovas Vladimiras Simonko.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia gilų susirūpinimą dėl iniciatyvų, kuriomis siekiama apriboti pagrindines LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje. Asociacija LGL tikisi, kad šalies parlamentarai užkirs kelią panašioms diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvoms Seime ir taip užtikrins, jog Lietuvos Respublikoje bus užtikrinamos visų jos piliečių teisės ir laisvės, nepaisant jų seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės.

Pilną diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvų sąrašą LR Seimo rudens sesijos darbų programoje galite rasti čia.

Apie diskriminacinio pobūdžio įstatymo projektą taip pat rašė naujienų portalai diena.lt, kaunodiena.lt, delfi.lt, lrytas.lt.