Europarlamentarai ragina LR Seimą atmesti „homoseksualumo propagandą“ draudžiantį įstatymo projektą

Š. m. lapkričio 11 dieną Europos Parlamento LGBT* teisių grupės atstovai, tarp jų ir Europos Parlamento vicepirmininkė Ulrike Lunacek, kreipėsi į LR Seimo Pirmininkę Loretą Graužinienę atviru laišku, kuriuo ragina Lietuvos parlamentarus atmesti diskriminacinio pobūdžio siūlymą Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti draudimu viešai niekinti „Konstitucinę vertybę – šeimą“.

Įstatymo, kuriuo siekiama apriboti LGBT* asmenų saviraiškos ir žodžio laisvę bei teisę į taikius susirinkimus, projektas LR Seimo rudens sesijos darbotvarkėje atsidūrė š. m. lapkričio 10 dieną. Š. m. lapkričio 12 dieną šalies Parlamente numatytas galutinis balsavimas dėl šios diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvos.

Siūlymas Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti draudimu viešai niekinti „Konstitucinę vertybę – šeimą“ šalies Parlamente pirmą kartą pristatytas 2013 metų rugsėjo mėnesį. 2014 metų kovo 13 dieną Parlamente buvo numatytas galutinis balsavimas dėl šio įstatymo projekto. Tuomet įstatymo projekto svarstymas mįslingai dingo iš Seimo darbotvarkės, kol staiga vėl pasirodė š. m. lapkričio 10-osios rytą.

„Reiškiame gilų susirūpinimą dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama apriboti LGBT* asmenų saviraiškos ir žodžio laisvę bei teisę į taikius susirinkimus, svarstymo LR Seime. Siūlymas Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti draudimu viešai niekinti „Konstitucinę vertybę – šeimą“ atvirai diskriminuoja LGBTI asmenis Lietuvoje. Kaip kolegos įstatymų leidėjai ir Europos piliečiai raginame parlamentarus Lietuvoje atmesti šį įstatymo projektą per galutinį svarstymą parlamente,“ – rašoma Europos Parlamento LGBT* teisių grupės laiške LR Seimo nariams.

Minėtu įstatymo projektu siūloma Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti šeimos kaip vertybės viešu niekinimu kalbomis, demonstruojamais daiktais, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais. Už tokią veiką grėstų kelių šimtų eurų bauda. Aiškinamajame rašte teigiama, kad pakeitimas yra būtinas, siekiant apsaugoti heteroseksualius asmenis nuo diskriminacijos LGBT* bendruomenės renginių metu.

„Norėtume pabrėžti, kad panašaus įstatymo priėmimas ne tik pažeistų pagrindines žmogaus teises ir Lietuvos įsipareigojimus pagal Europos ir tarptautinę teisę, bet ir prieštarautų pagrindinėms europinėms vertybėms, laisvei, nediskriminavimui ir lygybei, kurios įtvirtintos ES sutarties 2-ajame straipsnyje bei ES pagrindinių teisių chartijoje,“ – pabrėžia europarlamentarai atvirame laiške.

„Šio įstatymo priėmimas pažeistų Lietuvos piliečių teisę į susirinkimų ir asociacijų laisvę, žodžio ir žiniasklaidos laisvę, ypatingai seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais. Panašaus įstatymo įsigaliojimas taip pat pažeistų šalies piliečių nuomonės ir išsireiškimų laisvę, teisę laisvai rengti taikius susirinkimus bei teisę jungtis į asociacijas pagal Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) 10-ąjį ir 11-ąjį straipsnius. Be to, diskriminacinis šio įstatymo projekto pobūdis pažeidžia Lietuvos įsipareigojimą uždrausti diskriminaciją, kuris įtvirtintas Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2-ajame straipsnyje, EŽTK 14-ajame straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 21-ajame straipsnyje,“ – rašoma Europos Parlamento LGBT* teisių grupės atstovų kreipimesi.

Dar 2013 metais Europos Tarybos Venecijos komisija išaiškino, kad įstatymų nuostatos, įtvirtinančios vadinamosios „homoseksualumo propagandos“ draudimą yra nesuderinamos su Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK) ir tarptautiniais žmogaus teisių standartais.

„Tikimės, kad LR Seimo nariai atsižvelgs į šio teisės akto diskriminacinį pobūdį ir imsis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog Lietuvos Respublika gerbia ir puoselėja pagrindines žmogaus teises, įskaitant teisę į nediskriminavimą, teisę į informaciją, taip pat teisę į susirinkimų ir asociacijų laisvę,“ – pabrėžia Europos Parlamento LGBT* teisių grupės atstovai LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei adresuotame laiške.

„Pateikta įstatymo formuluotė suteiktų galimybes skirti administracines nuobaudas asmenims, pozityviai pasisakantiems apie LGBTI asmenų žmogaus teises. Nors LGBTI klausimas niekaip neniekina tradicinių šeimos vertybių, įstatymo iniciatoriai sąmoningai siekia priartinti Lietuvos visuomenę prie putininės homofobijos gniaužtų. Tikiuosi, jog Seimo nariai nepamirš, kad Lietuva yra atviros ir tolerantiškos Europos dalimi,“ – teigia nacionalinės LGBT* teisių organizacijos vadovas Vladimiras Simonko.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia gilų susirūpinimą dėl iniciatyvų, kuriomis siekiama apriboti pagrindines LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje. Asociacija LGL tikisi, kad šalies parlamentarai užkirs kelią minėtai diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvai Seime ir taip užtikrins, jog Lietuvos Respublikoje yra gerbiamos visų jos piliečių teisės ir laisvės, nepaisant jų seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės.

Apie europarlamentarų kreipimąsi taip pat rašė naujienų portalas 15min.lt.