Vyriausybė atmetė siūlymą šeimą sieti su santuoka

Vy­riau­sy­bė par­eiš­kė, kad Sei­me svars­to­mos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, šei­mą sie­jan­čios su san­tuo­ka, ga­li bū­ti dis­kri­mi­na­ci­nės. Dėl to Vy­riau­sy­bės iš­va­do­je ne­pri­ta­ria­ma siū­ly­mui Kons­ti­tu­ci­ją pa­pil­dy­ti nuo­sta­to­mis, jog „šei­ma su­ku­ria­ma su­da­rius san­tuo­ką“ ir „šei­ma taip pat ky­la iš mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės“. „Kar­tu gy­ve­nan­tys as­me­nys, ne­už­re­gis­tra­vę san­tuo­kos ir ne­tu­rin­tys vai­kų, ga­li pa­tir­ti dis­kri­mi­na­ci­ją, nes ne­be­ga­lė­tų nau­do­tis įvai­rių Kons­ti­tu­ci­jos straips­nių (ir

Vyriausybė nepritaria draudimui leisti įsivaikinti tos pačios lyties poroms

Vyriausybė posėdyje trečiadienį patvirtinto nepritarimą Seime svarstomoms pataisoms, kuriomis į teisės aktus būtų įrašytas draudimas įsivaikinti homoseksualiems asmenims. Vyriausybės išvadoje, kurią rengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pažymima, kad įstatymų projektuose siūlomas tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo principas laikytinas pertekliniu, nes Konstitucijoje bei Civiliniame kodekse „jau yra įtvirtinti tokie šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai kaip

Vyriausybė kratosi homofobinių ir transfobinių Seimo iniciatyvų

Seimo rudens dienotvarkėje numatyti net penkių homofobiškų bei transfobiškų įstatymų projektų svarstymai: siūlymas uždrausti lyties keitimo operacijas, neleisti tos pačios lyties poroms įsivaikinti, raginimas įvesti sankcijas už „viešą konstitucinių dorovinių vertybių bei Konstitucijoje įtvirtintų šeimos pagrindų niekinimą“, atleisti homoseksualumo kritikus nuo atsakomybės už neapykantos kurstymą ir įpareigoti susirinkimų organizatorius padengti finansines išlaidas, susijusias su renginio

Vyriausybė nepritarė pataisai, kuri leistų homoseksualumo kritiką

Vyriausybė posėdyje trečiadienį patvirtino neigiamą išvadą Seime svarstomai įstatymo pataisai, kad homoseksualumo kritika, įtikinėjimai keisti orientaciją nebūtų laikomi diskriminavimu ar patyčiomis. Kaip posėdyje sakė teisingumo ministras Juozas Bernatonis, viena iš nepritarimo priežasčių – neaiškumas, kodėl pataisų iniciatoriai išskiria tik homoseksualus, nors pildomas Baudžiamojo kodekso straipsnis kalba ir apie kitas žmonių grupes. „Taip pat įvertinus tai,

„Seksualinio elgesio ar seksualinės praktikos, įsitikinimų ar pažiūrų kritika arba aptarimas, arba įtikinėjimas pakeisti tokį elgesį, praktiką, įsitikinimus ar pažiūras, savaime nelaikoma tyčiojimusi, niekinimu, neapykantos skatinimu, diskriminavimu ar skatinimu diskriminuoti“, – tokia nuostata grupė Seimo narių siūlo papildyti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Įstatymo pataisą 2013 birželio 11 d. įregistravo „Drąsos kelio” atstovas A. Patackas, „darbiečiai”