lgkt_logo

E.Žiobienė laikinai eis lygių galimybių kontrolierės pareigas

Vaikų teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei pavesta laikinai eiti lygių galimybių kontrolierės pareigas. Tokį sprendimą, atsižvelgdama į Seimo Žmogaus teisių komiteto siūlymą, priėmė Seimo valdyba. E.Žiobienė eis šias pareigas, kol bus paskirtas naujas lygių galimybių kontrolierius. Keturiasdešimtmetė E.Žiobienė šiuo metu eina ir vaiko teisių apsaugos kontrolierės pareigas. Plačiau skaitykite portale lrytas.lt

270340_10151754756994650_2121605815_n

Sunkiausia kovoti su stereotipais

Mū­sų ša­ly­je ga­jūs ste­reo­ti­pai, daug ne­igia­mos ir ma­žai tei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, so­li­da­ru­mo trū­ku­mas ku­ria prieš­iš­ku­mą. To­kio­mis są­ly­go­mis rū­pin­tis ly­gių ga­li­my­bių už­ti­kri­ni­mu – su­nkus dar­bas, juo­lab kai ne­tin­ka­mas val­džios po­žiū­ris į tam ti­krus da­ly­kus ga­li vie­nu mos­tu nu­brauk­ti de­šimt­me­čio lai­mė­ji­mus. Apie tai, ką lai­mi vi­suo­me­nė, ku­ri už­ti­kri­na sa­vo na­rių ly­gias ga­li­my­bes, su ko­kiais iš­šū­kiais su­si­du­ria jų gy­nė­jai