Sunkiausia kovoti su stereotipais

Mū­sų ša­ly­je ga­jūs ste­reo­ti­pai, daug ne­igia­mos ir ma­žai tei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, so­li­da­ru­mo trū­ku­mas ku­ria prieš­iš­ku­mą. To­kio­mis są­ly­go­mis rū­pin­tis ly­gių ga­li­my­bių už­ti­kri­ni­mu – su­nkus dar­bas, juo­lab kai ne­tin­ka­mas val­džios po­žiū­ris į tam ti­krus da­ly­kus ga­li vie­nu mos­tu nu­brauk­ti de­šimt­me­čio lai­mė­ji­mus.

Apie tai, ką lai­mi vi­suo­me­nė, ku­ri už­ti­kri­na sa­vo na­rių ly­gias ga­li­my­bes, su ko­kiais iš­šū­kiais su­si­du­ria jų gy­nė­jai ir ko­dėl Lie­tu­va šio­je sri­ty­je ne­ati­tin­ka de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės samp­ra­tos – „Lie­tu­vos ži­nių“ in­ter­viu su ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­re Auš­ri­ne Bur­nei­kie­ne.

Plačiau skaitykite portale lzinios.lt