Mokymuose LGKT – apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu svarba

Š. m. sausio 8 dieną Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL komanda apsilankė LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, kur tarnybos teisininkams ir darbuotojams surengė mokymus „Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais: prabanga ar būtinybė?“ apie diskriminacijos draudimą lytinės tapatybės pagrindu. Mokymų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje metu LGL Žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas

Žeminanti reklama pašalinta iš darbo vietos po LGL skundo

Lipdukas, vaizduojantis dviejų vyrų sueitį su prierašu STOP AIDS pažeidžia lygias galimybes ir yra diskriminacinis, pripažino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT). Šių metų liepą toks lipdukas buvo pastebėtas vieno prekybos centrų apsaugos darbuotojų patalpoje. Darbuotojams atsisakius jį pašalinti, buvo kreiptasi į LGKT, kad ši ištirtų, ar tai nėra viešojo intereso ir įmonės darbuotojų bei paslaugos

E.Žiobienė laikinai eis lygių galimybių kontrolierės pareigas

Vaikų teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei pavesta laikinai eiti lygių galimybių kontrolierės pareigas. Tokį sprendimą, atsižvelgdama į Seimo Žmogaus teisių komiteto siūlymą, priėmė Seimo valdyba. E.Žiobienė eis šias pareigas, kol bus paskirtas naujas lygių galimybių kontrolierius. Keturiasdešimtmetė E.Žiobienė šiuo metu eina ir vaiko teisių apsaugos kontrolierės pareigas. Plačiau skaitykite portale lrytas.lt

Sunkiausia kovoti su stereotipais

Mū­sų ša­ly­je ga­jūs ste­reo­ti­pai, daug ne­igia­mos ir ma­žai tei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, so­li­da­ru­mo trū­ku­mas ku­ria prieš­iš­ku­mą. To­kio­mis są­ly­go­mis rū­pin­tis ly­gių ga­li­my­bių už­ti­kri­ni­mu – su­nkus dar­bas, juo­lab kai ne­tin­ka­mas val­džios po­žiū­ris į tam ti­krus da­ly­kus ga­li vie­nu mos­tu nu­brauk­ti de­šimt­me­čio lai­mė­ji­mus. Apie tai, ką lai­mi vi­suo­me­nė, ku­ri už­ti­kri­na sa­vo na­rių ly­gias ga­li­my­bes, su ko­kiais iš­šū­kiais su­si­du­ria jų gy­nė­jai

Lietuvos gėjų lyga pareiškė nuomonę dėl tyrimo

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pradėjo tyrimą ir aiškinsis, ar teisėtai Vilniaus savivaldybė neleido rengti akcijos prieš diskriminaciją bei homofobiją. „Viešosios tvarkos skyrius atsisakė išduoti leidimą gegužės 25 dieną organizuoti renginį „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“ vadovaudamasis Susirinkimų įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Tokio straipsnio minėtame