Vyriausybei siūloma nepritarti Konstitucijos pataisoms, šeimą kildinančioms iš santuokos

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) ne­pri­ta­ria da­lies par­la­men­ta­rų už­mo­jui keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją nu­ma­tant, kad šei­ma su­ku­ria­ma su­da­rius san­tuo­ką, taip pat jog ji ky­la iš mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės. Ta­čiau pa­tai­sas pa­tei­kę po­li­ti­kai ti­ki sa­vo per­ga­le Sei­me.

Dau­giau nei 100 par­la­men­ta­rų pa­teik­tas Kons­ti­tu­ci­jos 38 straips­nio pa­tai­sas įver­ti­nu­si SADM siū­lo Vy­riau­sy­bei joms ne­pri­tar­ti. Įsta­ty­mo pro­jek­te įžvelg­ta prieš­ta­ra­vi­mų, o kai ku­rios jo ren­gi­mą pa­ska­ti­nu­sios prie­žas­tys esą sto­ko­ja tei­si­nės lo­gi­kos. Pa­žy­mi­ma, kad nu­ro­džius tik du šei­mos at­si­ra­di­mo pa­grin­dus da­lis žmo­nių ne­tek­tų šei­mų sta­tu­so ir, ne­ga­lė­da­mi nau­do­tis įsta­ty­mų ga­ran­tuo­ja­ma ap­sau­ga, su­si­dur­tų su dis­kri­mi­na­ci­ja.

Plačiau skaitykite portale lzinios.lt