Priimta pirmoji naujojo Europos Parlamento LGBTI asmenų teisių rezoliucija

2019 m. lapkričio 26 d. Briuselyje grupė naujojo Europos Parlamento (EP) narių kartu su LGBTI teisių NVO atstovais iš Lenkijos ir Lietuvos aptarė opiausias diskriminacijos ir neapykantos prieš LGBT asmenis problemas.

Be akivaizdžių institucinės homofobijos apraiškų Lenkijoje, europarlamentarų kritikos taip pat sulaukė daugiau nei 10 metų Lietuvoje galiojantis Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, kuriuo nuostatomis remiamasi ribojant LGBTI turinį, įskaitant edukacinį ir dokumentinį, viešosios komunikacijos priemonėse bei švietime. Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, siekdama šio klausimo svarstymo ES lygmenyje, š.m. gruodžio 16 d. paskelbė peticiją, kurios rezultatai bus perduodami kartu su kreipimusi į Europos Komisiją.

2019 m. gruodžio 18 d. EP nariai priėmė rezoliuciją dėl „LGBTI asmenų viešo diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos neapykantos retorikos, įskaitant zonas be LGBTI asmenų“.

res

Rezoliucija griežtai smerkia LGBTI asmenų homofobinės diskriminacijos bei neapykantos apraiškas viešajame sektoriuje. Tuo pačiu valstybės narės skatinamos tinkamai integruoti LGBTI klausimus į mokyklinio švietimo sistemą bei imtis pozityvių priemonių, kuria būtų suvaldomi neapykantos ir diskriminacijos reiškiniai ir užtikrinamas nacionalinio reguliavimo suderinamumas su ES teise ir pagrindiniais žmogaus teisių principais.

Pasak Terry Reintke, Europos Parlamento LGBTI teisių integrupės kopirmininkės, “priimdamas šią pirmąją rezoliuciją dėl LGBTI teisių, Europos Parlamentas nustatė naujojo mandato toną, aiškiai įvardydamas savo lūkesčius valstybėms narėms ir kitoms institucijoms: gerbti pagrindines teises ir kovoti su LGBTI asmenų diskriminacija, kaip įtvirtinta ES sutartyse ir ES pagrindinių laisvių chartijoje”.

Priimdamas rezoliuciją, Europos Parlamentas vienareikšmiškai pasmerkė ne tik Lenkijos vietinės valdžios aktus, kuriais steigiamos „zonos be LGBT“, bet ir viešosios LGBT asmenų diskriminacijos apraiškas kitose ES šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Rezoliucija griežtai kritikuoja Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo taikymą diskriminaciniu būdu ribojant LGBT turinį ir ragina priimti atitinkamus šio įstatymo pakeitimus, kurie užtikrintų jo suderinamumą su Lietuvos, kartu su įstojimu į ES prisiimtais įsipareigojimais.

“Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas pakartojo savo raginimą Komisijai priimti ES strategiją dėl LGBTI asmenų, kurioje būtų atsižvelgiama į ankstesnius Parlamento raginimus, taip užtikrinant tęstinumą ir tvirtą įsipareigojimą tęsti ankstesnės Komisijos darbus pagal veiksmų, kuriais siekiama didinti LGBTI asmenų lygybę, sąrašą. Šiems klausimams skyrėme daug dėmesio vasarą Vilniuje vykusioje Baltic Pride žmogaus teisių konferencijoje“ , – sakė asociacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko. Jis taip pat išreiškė lūkestį, jog, Lietuva imsis teigiamų priemonių siekiant didesnės LGBTI bendruomenės integracijos į visuomenę;

Dokumentu Europos Komisija raginama suaktyvinti ES nediskriminavimo taisyklių privalomo taikymo naudojant ES struktūrinių fondų lėšas, priežiūrą ir priimti nuoseklią ES lygmens LGBTI lygiateisiškumo pažangos strategiją. Tuo pačiu rezoliucija iškelia poreikį suformuluoti konkretų LGBTI asmenų teisių progreso valstybėse narėse veiksmų planą.