Prasideda Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL trečiasis etapas

Šiuo metu įgyvendinamos Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL  trečiajame etape, kuris tęsis iki 2008 m. birželio 30 d., bus kuriami teminiai tinklai, vyks gerosios praktikos sklaida ir poveikis nacionalinei politikai bei praktikai.
Iniciatyvos tikslas – papildyti Europos socialinio fondo remiamas veiklas, skatinant naujų metodų kūrimą, išbandymą ir pritaikymą darbo rinkoje, kovojant su visų formų diskriminacija ir nelygybe, kurią patiria tiek dirbantys, tiek ir ieškantys darbo asmenys. Sėkmingai išbandytos ir patikrintos metodikos bei sukaupta geroji praktika turės įtakos egzistuojančiai politikai ir praktikai nacionaliniu bei Europos Sąjungos lygmeniu.
Sprendžiant minėtas problemas, EQUAL taiko naują požiūrį, grindžiamą tokiais pagrindiniais principais:
teminių prioritetų, inovacijos, partnerystės, galimybių suteikimo, tarptautinio bendradarbiavimo, lyčių lygių galimybių bei poveikio politikai ir praktikai. Svarbią dalį užima tarptautinis bendradarbiavimas, padedantis dalintis gerąja patirtimi visos Europos lygmenyje.
Lietuvos vystymo bendrijos kartu su partneriais iš ES šalių dalyvauja tarptautinėse vystymo bendrijose, kur perimtas vertingas pamokas gali pritaikyti sprendžiant problemas tiek nacionaliniame, tiek Europos lygmenyje.
Programos uždavinys – remti socialinės partnerystės principu sukurtas vystymo bendrijas, skirtas socialinei inovacijai kurti. Socialinės partnerystės principas skatina bendrai spręsti problemas organizacijas bei institucijas, kurios iki šiol neturėjo bendrų projektų. Tokiu būdu užtikrinamas įvairiapusis požiūris bei efektyvumas sprendžiant problemą bei galimybė pasisemti patirties iš kitų sričių.
Šis uždavinys bus pasiektas remiant asmenų grupes, susiduriančias su
specifine diskriminacija darbo rinkoje, siekiant didinti jų užimtumą; plėtojant šeimyninio ir profesinio gyvenimo suderinamumo galimybes; remiant prieglobsčio prašytojų galimybes užimtumo srityje; stiprinant programą administruojančių institucijų administracinius gebėjimus.
EQUAL projektų veiklose turėtų dalyvauti apie 3000 tikslinių grupių narių: neįgaliųjų, priešpensinio amžiaus žmonių, jaunimo, ilgalaikių bedarbių, iš įkalinimo vietų grįžusių asmenų, asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų ligomis, tautinių mažumų, moterų, prekybos žmonėmis aukų, seksualinių mažumų ir prieglobsčio prašytojų.
Pagrindiniai numatomi programos rezultatai – geroji patirtis ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės; išbandyti nauji problemų sprendimų būdai, kurie įtakos ateities užimtumo bei mokslo ir švietimo politiką ir praktiką; padidės socialinės atskirties grupių atstovų užimtumo gebėjimai bei jų galimybės integruotis į darbo rinką.