JT Vyriausiasis žmogaus teisių komisaras: „LGBT* asmenų žmogaus teisių padėtis pasaulyje kelia susirūpinimą“

Š. m. birželio 1 dieną Vyriausiasis žmogaus teisių komisaras pateikė Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Žmogaus teisių tarybai ataskaitą „Diskriminacija ir smurtas prieš asmenis dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“ (angl. Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity), kurioje pabrėžiama, jog, nepaisant nuoseklaus LGBT* asmenų žmogaus teisių progreso visame pasaulyje, diskriminacija ir smurtas dėl asmens seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės išlieka aktualia šių dienų problema.

2014 metų rugsėjo 26 dieną Žmogaus teisių tarybai priėmus istorinę „Žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“ rezoliuciją dėl smurto ir diskriminacijos prieš LGBT* asmenis, Vyriausiasis žmogaus teisių komisaras įpareigotas kas dvejus metus pateikti veiklos ataskaitą apie progresą šioje srityje. „Nuo 2011 metų šimtai žmonių buvo nužudyti, tūkstančiai dėl savo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės patyrė kūno sužalojimus. Greta kitų LGBT* asmenų patiriamų pagrindinių žmogaus teisių pažeidimų išskirtini kankinimai, neteisėti laisvės apribojimai, teisės į taikius susirinkimus bei išraiškos laisvės ribojimai, diskriminacija sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, darbo santykių bei apsirūpinimo būstu srityse,“ – rašoma Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro pateiktoje ataskaitoje.

„Šie ir panašūs pagrindinių žmogaus teisių pažeidimai įpareigoja nacionalines vyriausybes, įstatymų leidėjus, regionines organizacijas, nacionalines žmogaus teisių institucijas, pilietinę visuomenę bei JTO organus imtis atsakomųjų veiksmų kovoje prieš visame pasaulyje LGBT* asmenų patiriamą diskriminaciją bei smurtą,“ – pabrėžia Vyriausiasis žmogaus teisių komisaras.

Ataskaitoje „Diskriminacija ir smurtas prieš asmenis dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“ pažymima, jog už santykius tarp tos pačios lyties asmenų persekiojamai Irane, Mauritanijoje, Sudane, Jemene, Nigerijoje ir Somalyje iki šiol baudžiant mirties bausme. Baudžiamoji atsakomybė už tos pačios lyties asmenų santykius vis dar taikoma 76-iose pasaulio valstybėse.

Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitoje taip pat cituojami kasmetinės „Translyčių asmenų žmogžudysčių stebėjimo projekto“ (angl. The Transgender Murder Monitoring Project) apžvalgos duomenys. 2008-2012 metais lytinės tapatybės pagrindu 62-ejose pasaulio valstybėse buvo nužudyti 1612 asmenys. Be to, Irako ir Sirijos teritorijoje veikianti teroristinė „Islamo valstybės“ grupuotė persekioja ir žiauriai žudo asmenis dėl jų seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės.

Ataskaitoje „Diskriminacija ir smurtas prieš asmenis dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“ kritiškai vertinami ir LGBT* asmenų saviraiškos ir žodžio laisvę ribojantys įstatymai. „Panašūs teisės aktai kursto LGBT* bendruomenės atstovų, tame tarpe ir LGBT* ar menamai LGBT* jaunuolių, diskriminavimą ir atskirtį visuomenėje,“ – pabrėžia Vyriausiasis žmogaus teisių komisaras.

Nacionalinė LGBT* teisų organizacija LGL sveikina Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaitoje „Diskriminacija ir smurtas prieš asmenis dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“ išreikštą paramą LGBT* asmenų teisėms ir tikisi, jog, siekiant užtikrinti LGBT* asmenų teises nacionaliniu lygmeniu, konkrečių veiksmų bus imtasi ir Lietuvoje.

Vyriausiojo žmogaus teisių komisaras – pagrindinis JTO žmogaus teisių pareigūnas, koordinuojantis JTO konvencijas įgyvendinančių komitetų bei Žmogaus teisių tarybos veiklą žmogaus teisių srityje. Vyriausiasis komisaras yra atsakingas už JTO priimamų sprendimų ir nuostatų žmogaus teisių apsaugos srityje įgyvendinimą. Jis taip pat siekia didinti žmogaus teisių apsaugos mechanizmų efektyvumą, skiria ypatingą dėmesį itin rimtiems žmogaus teisių pažeidimams, teikia metinius pranešimus JTO Žmogaus teisių tarybai apie žmogaus teisių ir laisvių padėtį pasaulyje, bendradarbiauja su vyriausybinėmis institucijomis, tarptautinėmis, regioninėmis ar nacionalinėmis pilietinio sektoriaus organizacijomis.