Įsigalioja naujos nusikaltimų aukų apsaugą pagerinsiančios ES taisyklės

Š. m. lapkričio 16 dieną įsigaliojo naujos nusikaltimų aukų apsaugą pagerinsiančios ES taisyklės. Nusikaltimų aukų teisių direktyvoje nustatytos būtiniausios nusikaltimų aukų teisės ir konkrečios ES valstybių narių prievolės užtikrinti šias teises praktikoje (IP/12/1066).

Šios taisyklės taikomos visiems Europos Sąjungoje nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims, nesvarbu, kokia jų pilietybė. Jos taikomos ir tada, kai baudžiamasis procesas vyksta Europos Sąjungoje.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Paskaičiuota, kad kasmet Europos Sąjungoje nusikaltimų auka tampa kas septintas žmogus. Šiandien įsigaliojančiomis taisyklėmis užtikrinama aukų teisė į informaciją, apsaugą ir paramos paslaugas visose valstybėse narėse. Naujos taisyklės pakeis elgesį su asmenimis, nukentėjusiais nuo nusikaltimų, o tai bus naudinga visai mūsų visuomenei. Baudžiamajame procese nusikaltimų aukoms turėtų būti teikiamas didžiausias dėmesys. Tačiau dar ne visos valstybės narės pranešė Komisijai perkėlusios Direktyvą į savo nacionalinę teisę. Noriu paraginti likusias valstybes nares kuo greičiau užtikrinti šių svarbių taisyklių taikymą, kad nusikaltimų aukos ir jų šeimos pajustų tikrąją jų naudą“.

Naujųjų taisyklių tikslas – užtikrinti, kad visos nusikaltimų aukos ir jų šeimos nariai būtų pripažįstami, kad su jais būtų elgiamasi pagarbiai, jie nebūtų diskriminuojami ir būtų atsižvelgiama į kiekvieno nukentėjusiojo poreikius.

Svarbiausios naujos taisyklės:

  • Nusikaltimų aukų šeimos narių teisės. Mirusių aukų šeimos nariai turės tokias pačias teises kaip pačios nusikaltimo aukos, įskaitant teisę į informaciją, paramą ir kompensaciją. Išgyvenusių aukų šeimos nariai taip pat turi teisę į paramą ir apsaugą.
  • Teisė suprasti ir būti suprastam. Su aukomis visada turi būti bendraujama paprasta ir suprantama kalba. Bendravimo būdas turi būti parinktas atsižvelgiant į kiekvienos aukos individualius poreikius, kylančius, pavyzdžiui, dėl amžiaus, kalbos mokėjimo lygio ar bet kokios negalios.
  • Teisė į informaciją. Nacionalinės institucijos turi suteikti nusikaltimų aukoms įvairios informacijos apie jų teises, bylą bei pagalbą ir paslaugas, kurios jiems gali būti suteiktos. Ši informacija turi būti suteikta nedelsiant, per pirmą kontaktą su kompetentinga institucija.
  • Teisė į paramą. Valstybės narės turi užtikrinti, kad nusikaltimų aukos galėtų gauti paramos paslaugas, o institucijos turi padėti joms kreiptis į šių paslaugų teikėjus. Parama turi būti teikiama nemokamai ir konfidencialiai. Ji turi būti teikiama ir toms nusikaltimų aukoms, kurios oficialiai apie nusikaltimą nepraneša. Turi būti teikiamos tiek bendrosios paramos paslaugos, prieinamos visoms nusikaltimų aukoms, tiek specialiosios paramos paslaugos. Specialioji parama – tai prieglobstis, pagalba įvykus traumai ir konsultavimas, atsižvelgiant į konkretų aukos tipą.
  • Teisė dalyvauti baudžiamajame procese. Nusikaltimų aukos aktyviau dalyvaus baudžiamajame procese. Jos turės teisę būti išklausytos ir informuotos apie įvairius proceso etapus. Jos turės teisę užginčyti sprendimą nevykdyti baudžiamojo persekiojimo, jei su juo nesutinka. Be to, nusikaltimų aukos turės teisę į kompensaciją, o, jei pagal nacionalinę sistemą vykdomas atkuriamojo teisingumo procesas, nuo šiol taikomomis taisyklėmis bus užtikrintas saugus aukų dalyvavimas procese.
  • Teisės į apsaugą. Nusikaltimų aukos turi būti saugomos ne tik nuo nusikaltėlių, bet ir nuo pačios baudžiamojo teisingumo sistemos. Siekiant nustatyti nusikaltimų aukų poreikius, būtina atlikti kiekvienos aukos asmeninį įvertinimą, iš kurio paaiškėja, ar jos pažeidžiamos ir per baudžiamąjį procesą gali patirti dar didesnę žalą. Nustačius tokį pažeidžiamumą, turi būti imtasi specialių apsaugos priemonių, per procesą saugančių šiuos asmenis nuo bet kokios nusikaltėlio keliamos grėsmės. Ypač daug dėmesio teikiama vaikų apsaugai.

Šios ES taisyklės turi būti įgyvendintos ir taikomos visose valstybėse narėse. Be to, kadangi daugelis Direktyvoje nustatytų taisyklių išdėstytos aiškiai ir tiksliai, asmenys gali tiesiogiai remtis jomis nacionaliniuose teismuose, net jei valstybė narė dar nėra iki galo perkėlusi jų į nacionalinę teisę.