Europos Komisija pradeda konsultacijas norėdama sužinoti nuomones apie Skaitmeninių paslaugų teikimo paketą

Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl Skaitmeninių paslaugų įstatymo, ypatingos svarbos paketo, apie kurį Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė savo politinėse gairėse ir vasario 19 dienos Komisijos komunikate „Europos skaitmeninės ateities formavimas“. Konsultacijomis siekiama surinkti žmonių, verslų, internetinių platformų, mokslininkų, pilietinės visuomenės ir visų suinteresuotų šalių nuomones, įrodymus ir duomenis, kurie padės suformuoti būsimą skaitmeninių paslaugų taisyklių vadovą. Iki rugsėjo 8 d. vyksiančios konsultacijos apima tokius klausimus kaip saugumas internete, saviraiškos laisvė, sąžiningumas ir vienodos sąlygos skaitmeninėje ekonomikoje.

Pirmininkė pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Internetas suteikia piliečiams ir verslams puikių galimybių, kurias jie suderina su rizika, kylančia dirbant ir bendraujant internete. Šiuo metu mes klausiame piliečių ir suinteresuotųjų šalių nuomonės, kaip sukurti modernią skaitmeninių paslaugų ir internetinių platformų reguliavimo sistemą ES. Daugelis iš šių klausimų turi įtakos kasdieniam piliečių gyvenimui, todėl mes įsipareigojame sukurti saugią ir inovatyvią skaitmeninę ateitį, prasmingą jiems.“

Už vidaus rinką atsakingas Thierry Breton sakė: „Internetinės platformos užėmė esminį vaidmenį mūsų gyvenime, ekonomikoje ir demokratijoje. Su tokiu vaidmeniu ateina ir didesnė atsakomybė, tačiau tai yra galima tik šiuolaikinio skaitmeninių paslaugų taisyklių vadovo kontekste. Šiandien pradedame viešąsias konsultacijas: išklausysime visas nuomones ir kartu apmąstysime, kaip surasti tinkamą pusiausvyrą tarp saugaus interneto visiems, saviraiškos laisvės apsaugos ir erdvės naujovėms užtikrinimo ES bendrojoje rinkoje.“

Dabartinė skaitmeninių paslaugų reguliavimo sistema atsirado prieš dvidešimt metų. Ji padėjo augti Europos skaitmeninėms paslaugoms, tačiau neatsako į daugelį šių dienų aktualių klausimų apie internetinių platformų, ypač didžiausių, vaidmenį ir atsakomybę.

Europai reikalinga modernizuota reguliavimo sistema, kad būtų sumažintas vis didėjantis valstybių narių teisinis susiskaldymas, būtų geriau užtikrinta, kad kiekvienas žmogus visoje Europoje būtų apsaugotas internete taip pat kaip ir už jo ribų, ir visiems verslams Europoje būtų siūlomos vienodos galimybės kurti naujoves, augti ir konkuruoti visame pasaulyje. Turi būti sistemingai užtikrinamas vartotojų saugumas ir pagarba jų pagrindinėms teisėms, ypač jų saviraiškos laisvei.

Konsultacijos apima dvi darbo kryptis, Komisijos paskelbtas kaip dalį Skaitmeninių paslaugų įstatymo paketo:

Pirmasis taisyklių rinkinys būtų susijęs su elektroninės komercijos direktyvos pagrindais, ypač su laisve teikti skaitmenines paslaugas visoje ES bendrojoje rinkoje pagal įsisteigimo vietos taisykles ir plačiu atsakomybės už turinį, kurį sukuria vartotojai, apribojimu. Remdamiesi šiais principais siekiame nustatyti aiškesnes ir modernesnes internetinių tarpininkų, įskaitant ES viduje veikiančių, bet ES nepriklausančių šalių, vaidmens ir įsipareigojimų taisykles, bei efektyvesnę valdymo sistemą, užtikrinančią, kad tokių taisyklių būtų tinkamai laikomasi visoje ES bendrojoje rinkoje, užtikrinant pagarbą pagrindinėms teisėms.

Antroji priemonė būtų skirta spręsti vienodų sąlygų Europos skaitmeninėse rinkose problemai, kur šiuo metu kelios didelės internetinės platformos veikia kaip ribotojai. Išnagrinėsime taisykles, kaip pašalinti šį rinkos disbalansą, siekdami užtikrinti, kad vartotojai turėtų kuo daugiau pasirinkimo galimybių ir kad ES bendroji skaitmeninių paslaugų rinka išliktų konkurencinga ir atvira naujovėms. Tai gali būti padaryta pasitelkiant papildomas bendrąsias taisykles visoms tam tikro masto platformoms, pavyzdžiui, pirmenybės teikimo savo produktams taisykles, ir (arba) pritaikius specifinius reguliavimo reikalavimus konkretiems ribotojams, pavyzdžiui, reikalavimus prieigai prie nuasmenintų duomenų, specialius asmens duomenų perkeliamumo reikalavimus, arba sąveikos reikalavimus.

Be to, Komisija taip pat naudojasi proga pasikonsultuoti dėl kitų kylančių klausimų, susijusių su internetinėmis platformomis, pavyzdžiui, apie galimybes ir iššūkius, su kuriais susiduria savarankiškai dirbantys žmonės teikdami paslaugas per internetines platformas.

Paraleliai šiandien pradedamos antrosios konsultacijos dėl galimos naujos konkurencijos priemonės; daugiau informacijos galima rasti atskirame pranešime spaudai.

Tolesni žingsniai

Komisija konsultuojasi su plačiąja visuomene, skaitmeninių paslaugų teikėjais, įskaitant internetines platformas, verslais, kurie pasiekia vartotojus virtualiai, valdžios institucijomis, NVO, mokslininkais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Respondentai kviečiami pateikti savo atsakymus iki 2020 m. rugsėjo 8 d. visomis oficialiomis ES kalbomis. Remiantis konsultacijomis bus rengiami Komisijos pasiūlymai Skaitmeninių paslaugų įstatymo paketui, kurie turėtų būti paskelbti metų pabaigoje.

Kontekstas

Skaitmeninių paslaugų teisinė sistema išliko nepakitusi nuo 2000 m., kai buvo priimta Elektroninės komercijos direktyva, kuri suderino pagrindinius principus, leidžiančius teikti tarpvalstybines paslaugas, ir buvo kertinis akmuo reguliuojant skaitmenines paslaugas ES.

Komisija taip pat nustatė bendrąsias gaires internetinėms platformoms ir valstybėms narėms, kaip kovoti su neteisėtu turiniu internete, per komunikatą 2017 m. ir rekomendaciją 2018 m. Komisija ir toliau vykdo tikslinius veiksmus koordinuodama internetinių platformų, valdžios institucijų ir patikimų organizacijų bendradarbiavimą tokiose srityse kaip kova su neteisėta neapykantos kalba internete arba užtikrinimas, kad produktai, pasiekiantys Europos vartotojus bendrojoje rinkoje, yra saugūs. Be to, buvo priimti konkretiems sektoriams skirti teisės aktai (konkrečiai garso ir vaizdo bei žiniasklaidos paslaugų ir autorių teisių srityje) arba jie buvo pasiūlyti (dėl teroristinio turinio internete).

Šių metų liepą įsigaliosiantis Platformų verslui reglamentas nustato pagrindinius sąžiningos, skaidrios ir nuspėjamos verslo aplinkos horizontaliuosius pagrindus mažesnėms įmonėms ir prekybininkams internetinėse platformose.