„Baimė ir neapykanta Lietuvoje“ – Baltic Worlds straipsnis apie LGBT teisių padėtį Lietuvoje

Kjetilo Duvoldo ir Ingos Aalia* esė apie LGBT teisių padėtį Lietuvoje, publikuota leidinyje Baltic Worlds, analizuoja pastarojo meto politinius ir kultūrinius pokyčius Lietuvos visuomenėje į juos žvelgiant pro tolerancijos seksualinėms mažumoms prizmę. Išsami teisnių ir politinių aspektų, susijusių su LGBT bendruomene Lietuvoje, analizė straipsnyje pateikiama kartu su įžvalgiais komentarais apie demokratizacijos, tautinės bendruomenės kūrimo (ang. “nation-building”) bei europinės integracijos procesus nepriklausomoje Lietuvoje.

Nepaisant to, jog Lietuva, kaip Europos Sąjungos šalis narė, yra sukūrusi institucinius mechanizmus kovojant su homofobija ir išplėtojusi europinius teisės standartus nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos srityje, mūsų šalyje vis dar nėra pripažįstama dviejų tos pačios lyties asmenų teisė į šeimos gyvenimo apsaugą, o valdžios institucijos siekia sudaryti kliūtis įgyvendinant efektyvų pilietinių ir politinių teisių įgyvendinimą (pvz., teisė į taikius susirinkimus) LGBT bendruomenei. Anot autorių, didžiausia problema yra tai, jog pilietinis ir kultūrinis klimatas Lietuvos visuomenėje vis dar išlieka atvirai priešiškas homoseksualios orientacijos asmenims. Tai tampa pagrindine kliūtimi užtikrinant pagrindinių laisvių ir teisių apsaugą homoseksualiems asmenims.

Straipsnyje taip pat galima rasti įdomių statistinių duomenų. Autoriai remiasi ne tik lyginamąja požiūrio į homoseksualus Europos Sąjungoje analize, bet ir pateikia neigiamo požiūri7 bei stereotipų diversifikaciją pagal socialines kategorijas Lietuvoje.

Šią įdomią ir išsamią studiją galima rekomenduoti ne tik LGBT teisių padėtimi besidominčiam skaitytojui, bet ir akademinių interesų turinčiai auditorijai, siekiančiai įsigilinti į struktūrinių veiksnių įtaką homofobinėms nuostatoms Lietuvos visuomenėje.

* Inga Aalia yra įgijusi politikos mokslų bakalauro laipsnį Vilnius universitete ir magistro laipsnį Oslo universitete. Gimusi Vilniuje, autorė gyveno, mokėsi ir dirbo Jungtinėse Amerikos Valstijose, Norvegijoje, Prancūzijoje ir Rumunijoje. Kjetilas Duvoldas, politikos mokslų daktaras, atlieka tyrimus Södertörno, Humboldto, Vytautas Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Viena iš jo išleistų knygų – “Siekiant suprasti Baltijos šalių demokratiją: Estija, Latvija ir Lietuva tarp Sovietų Sąjungos ir Europos Sąjungos” (ang. “Making Sense of Baltic Democracy: Estonia, Latvia and Lithuania between the Soviet Union and the European Union”) (2010).