Asociacija LGL siūlo Vyriausybei LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą

Lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys Lietuvoje išlieka viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių, visgi Lietuvoje vis dar ryškus politinės valios trūkumas priimant reikalingus teisės aktus bei įgyvendinant atitinkamas politikos priemones, o dėmesys, kuris skiriamas diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 2015 m. sausio 28 d. priimtame Nediskriminavimo skatinimo 2015-2020 metų tarpinstituciniame veiklos plane yra akivaizdžiai nepakankamas siekiant spręsti kompleksines LGBT* asmenų žmogaus teisių apsaugos ir priėmimo visuomenėje problemas – plane numatyta tik viena specifiškai transseksualių asmenų teisių apsaugai skirta priemonė, konkrečiai – Lietuvoje gyvenančių transseksualių asmenų padėties visuomenėje tyrimas.

Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL iniciatyva išleistas LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas (2015 – 2020 m.), kuriame, atsižvelgiant į esamą LGBT* asmenų situaciją, pateikiamos rekomendacijos dėl nediskriminavimo principo užtikrinimo ir visapusiško LGBT* asmenų priėmimo Lietuvos visuomenėje didinimo. Plane pateikiamos rekomendacijos dėl priemonių tokiose srityse kaip žmogaus teisių apsauga, socialinis priėmimas, švietimas, apsauga nuo smurto, sveikatos apsauga, užimtumas, sportas, turizmas ir kt. Įgyvendinant planą rekomenduojama imtis šių konkrečių priemonių:

  • Priimti partnerystės įstatymą;
  • Papildyti įstatymus, ypatingai Darbo kodeksą ir Lygių galimybių įstatymą, lytinės tapatybės nediskriminavimo pagrindu;
  • Priimti Lyties pakeitimo įstatymą;
  • Panaikinti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktą;
  • Nepriimti diskriminacinio pobūdžio įstatymų projektų ir iniciatyvų Seime;
  • Šviesti visuomenę ir jos grupes;
  • Didinti LGBT* asmenų visuomenėje matomumą ir skatinti jų socialinę integraciją.

Šiame leidinyje pateikiamos rekomendacinės priemonės buvo išskirtos atsižvelgiant į 2010 metų kovo 31 dienos Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją CM/Rec (2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais, atsižvelgiant į atskirų Europos valstybių gerąją praktiką, Lietuvos teisinį ir socialinį kontekstą bei aktualiausias LGBT* teisių apsaugos problemas.

Asociacijos LGL internetinėje svetainėje galima rasti ir išsamią leidinio versiją, plačiau pristatančią nediskriminavimo politiką ES ir Lietuvos lygmeniu, gerąsias užsienio praktikas ir kitus reikšmingus aspektus. Leidiniu tikimasi atkreipti politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės institucijų dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria LGBT* asmenys, bei paskatinti nuoseklios nediskriminavimo strategijos formavimą bei įgyvendinimą valstybės lygmeniu.

LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas 2015-2020, 2015

eea_grants_320Šis leidinys parengtas įgyvendinant Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą „Link praktinio LGBT* teisių įgyvendinimo Lietuvoje“. Projekto įgyvendinimą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

Leidinys iš dalies finansuojamas ILGA-Europe. LGL veiklą iš dalies remia Amnesty International.amnestyilga