Pasirašyk už žmogaus teises

LGBT asmenų teisių situacija

Pastarąjį dešimtmetį lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (LGBT asmenų) žmogaus teises pripažino vis daugiau tarptautinių ir nacionalinių organizacijų. Tai ne tik įteisino naujus tarptautinius tolerancijos ir lygybės standartus, bet ir paskatino susimąstyti apie LGBT asmenų vis dar patiriamą diskriminaciją.

Europos Sąjungos Žmogaus Teisių Agentūra (FRA) 2012 m. balandžio 2-15 d. įvykdė virtualią apklausą, kurioje dalyvavo per 93 tūkst. neabejingų lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų iš visų Europos Sąjungos šalių narių, bei Kroatijos.

Beveik pusė apklausos dalyvių pripažino, jog pastaraisiais metais vienaip ar kitaip asmeniškai susidūrė su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos. Europa nevienalytė, taigi LGBT asmenų situacija įvairiose šalyse skiriasi.

Apmaudu, tačiau Lietuva Europoje pirmauja pagal diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos. FRA apklausos duomenimis 61 % LGBT asmenų Lietuvoje pastaraisiais metais patyrė patyčias, kai Europos Sąjungos vidurkis – 47 %. Aišku viena: asmenys, kurie gimtojoje šalyje nesijautė diskriminuojami dėl seksualinės orientacijos buvo laisvesni ir atsivėrė įvairesnėje socialinėje aplinkoje. Taigi ar imsimės priemonių, kad pirmautume pagal toleranciją?

LGBT asmenų teisės Lietuvoje

Nors LGBT asmenys vis rečiau slepia savo seksualinę orientaciją, “Eurobarometro” atliktos apklausos duomenys byloja, jog tik 12 % respondentų Lietuvoje turi pažįstamą ar draugą gėjų, lesbietę ar biseksualą , vos 3 % – translytį asmenį. Tuo tarpu daugiau nei pusė (54 %) respondentų iš katalikiškos Ispanijos atsakė bendraujantys su LGBT asmeniu. Taigi jei pastarųjų nepažįstame, ar galime būti tikri, kad nepažeidžiame jų teisių? Likę 88 % taip pat pažįsta, tik to nežino.

Mes tikime, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę būti laisvas,  neslėpti savo lytinės tapatybės, būti atviras ir laisvas nuo diskriminacijos bei patyčių, ir pažinti kiekvieną visuomenę sudarančią grupę. Nepažįsti LGBT asmenų? Skaityk, ką turėtų žinoti kiekvienas.

Išreikšk tikėjimą žmogaus laisve ir teise būti savimi: pasirašyk peticiją

Manai, kad visiems Lietuvos piliečiams turi būti atseikėta po lygiai teisių, laisvių ir pareigų? Viliesi, kad visuomenės grupių įvairovė netrukus taps valstybine švente? Pasirašyk peticiją prieš bet kokią LGBT asmenų diskriminaciją Lietuvoje, junkis prie tolerantiškų, atvirų pasauliui ir etinių idėjų pažangai, būrio.

Kartu parodykime, kad nenorime gyventi visuomenėje, kurioje žmogaus lytinė orientacija gali tapti pretekstu diskriminacijai ir patyčioms. Taip pripažinsime, kad kiekvienas asmuo turi teisę būti savimi, paskatinsime LGBT asmenis neslėpti lytinės orientacijos ir kursime harmoningą bendruomenę.

Faktais pagrįstos rekomendacijos

Todėl remdamiesi per FRA apklausą surinktais statistiniais duomenimis, išvadomis ir rekomendacijomis raginame pasirašyti šią peticiją, skatinančią imtis reikiamų teisės ir politikos priemonių LGBT žmogaus teisių įgyvendinimui Lietuvoje.

 

Keisk ikona

Saugios švietimo aplinkos kūrimą

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija privalo užtikrinti, kad LGBT jaunuoliai mokyklose galėtų mokytis saugioje ir palankioje aplinkoje be patyčių ir atskirties. Todėl reikia kovoti su panieka LGBT asmenims, įveikti jų atskirtį ir skatinti supratingumą įvairovei.

Mokyklas reikėtų raginti įdiegti kovos su patyčiomis programas. ES valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad mokyklinio ugdymo programose būtų pateikta objektyvi informacija apie seksualinę orientaciją, lyties tapatybę ir lyties raišką; tai padėtų ugdyti mokytojų ir moksleivių tarpusavio pagarbą bei supratimą ir geriau suvokti problemas, su kuriomis susiduria lesbietės, gėjai, biseksualai ir translyčiai žmonės.

Kovą su diskriminavimu dėl seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės

Remiantis ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintu lygybės principu kuriama įvairialypė ir įtrauki socialinė aplinka yra palanki LGBT asmenims, kurie tokioje aplinkoje gali atvirai ir laisvai gyventi ir save išreikšti.

Siekiant sistemingiau ir darniau kovoti su diskriminacija, Lietuva privalo parengti veiksmų planus, skatinančius pagarbą LGBT asmenims ir ginančius jų pagrindines teises, ir (arba) įtraukti aktualius LGBT klausimus į nacionalinius veiksmų planus ir strategijas dėl žmogaus teisių. Reikėtų atkreipti daugiau dėmesio į išskirtines translyčiams žmonėms ir LGBT jaunimui būdingas problemas. Atsakingos institucijos turi stengtis palaikyti

dialogą su svarbiausiais šios srities veikėjais, kad viešoji nuomonė aktualiais LGBT klausimais būtų labiau subalansuota. Be to, tvirti ir pozityvūs politinių lyderių veiksmai yra būtini, tam kad užtikrintų LGBT asmenų pagrindines teises.

Iš neapykantos LGBT asmenims įvykdytų nusikaltimų aukų pripažinimą ir apsaugą

Visų žmonių teisės į gyvybę, saugumą ir apsaugą nuo smurto turi būti gerbiamos nepaisant jų seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės.

Lietuvoje turėtų būti svarstomos galimybės teisės aktais uždrausti homofobiškos ir transfobiškos neapykantos kurstymą ir neapykantos nusikaltimus ir taip užtikrinti vienodą LGBT asmenų apsaugą. Raginame pripažinti ir apsaugoti iš neapykantos LGBT asmenims įvykdytų nusikaltimų aukas ir teisės aktuose dėl nusikaltimų iš neapykantos nustatyti, kad nusikaltimai gali būti padaromi ir iš homofobiškos bei transfobiškos neapykantos. Be to, reikia apmokyti teisėsaugos pareigūnus, kaip registruoti tokius incidentus.

Lygių galimybių darbe užtikrinimą

Lietuvos Respublikos teisėje turėtų būti nustatytas aiškus draudimas diskriminuoti dėl lyties tapatybės; ES turėtų toliau stebėti, kiek veiksmingos yra nacionalinės skundų nagrinėjimo tarnybos ir procedūros. Lietuva turi būti padėti lygybės įstaigoms ir kitoms nacionalinėms skundus nagrinėjančioms tarnyboms informuojant LGBT asmenis apie šių institucijų įgaliojimus ir procedūras ir taip ugdant diskriminacijos suvokimą visuomenėje.

Nediskriminavimą visose srityse

Visose ES valstybėse narėse vienoda apsauga nuo diskriminavimo dėl seksualinės orientacijos būtų užtikrinama kur kas geriau, jeigu diskriminuoti būtų uždrausta ES mastu ne tik užimtumo ir profesinėje, bet ir kitose srityse, kaip siūlo Europos Komisija savo 2008 m. liepos 2 d. pasiūlyme dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.

Reikia apsvarstyti galimybę ES teisėje – visuose šiuo metu galiojančiuose ir būsimuose ES teisės aktuose – aiškiai nustatyti, kad diskriminavimas dėl lyties tapatybės yra viena iš diskriminacijos formų.

 

keisk1Pasirašyk peticiją ir KEISK!