bitinas

Socialinės apsaugos viceministras: trūksta kovos už savo teises

Vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mai yra vie­na di­džiau­sių ly­čių ly­gy­bės prob­le­mų Lie­tu­vo­je ir vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), penk­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Aud­rius Bi­ti­nas. „Svar­bu, ko­kia yra fak­ti­nė, o ne teo­ri­nė, įsta­ty­mus lie­čian­ti ly­čių ly­gy­bės pa­dė­tis. Ins­ti­tu­ci­niai me­cha­niz­mai pas mus vei­kia, ne­blo­gai at­ro­do­me ES kon­teks­te, ta­čiau svar­bu, kad vis­ką įgy­ven­din­tu­me ir