NLĮF pradeda įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama skatinti nediskriminavimą ir lygias galimybes

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) pradeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje, veiklos 2015 metais projektą, kuriuo siekiama mažinti diskriminaciją Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais didinant visuomenės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui.

Siekiant informuoti visuomenę lygių galimybių užtikrinimo klausimais ir skatinti nediskriminavimą, projekto metu bus įgyvendintos šios nediskriminavimo priemonės per žiniasklaidą, kad būtų galima geriau suvokti daugialypę diskriminaciją ir neigiamą jos poveikį:

Nacionalinė konferencija 2015 m. gruodžio 10 dieną, – tarptautinę žmogaus teisių dieną, kurios metu bus dalinamasi gerosios praktikos pavyzdžiais bendradarbiaujant su valdžios institucijomis, aptariama nacionalinė nediskriminavimo politika, jos pasiekimai ir laukiantys iššūkiai.

NLĮF partnerių susitikimų daugialypės diskriminacijos problematikai nagrinėti ciklas, kurio metu bus formuojama bendra Forumo pozicija daugialypės diskriminacijos ir neigiamo jos poveikio klausimais.

Radijo laidų ciklas lygioms galimybėms ir nediskriminavimui skatinti apie žmogaus teises, įvairovę, pagarbą ir toleranciją skirtingoms tikslinėms grupėms, patiriančioms ar turinčioms riziką patirti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais. Radijo laidose bus aptariamos diskriminacijos formos, psichologinis poveikis diskriminuojamiems, kitiems toje pačioje aplinkoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims. Radijo laidose bus informuojama, kaip atpažinti diskriminacijos apraiškas, modeliuojamos įvairios situacijos, patariama kokių konkrečių veiksmų reikėtų imtis kiekvienoje iš jų. Taip pat bus diskutuojama, kodėl naudinga lygybė, įvairovė ir nediskriminavimas ir kaip tai užtikrinti.

Forumo veiklos pristatymas ir žinomumo visuomenėje didinimas, lygybės ir nediskriminavimo idėjų skatinimas, tokiu būdu maksimaliai skatinant žmogaus teisių, nediskriminavimo ir lygių galimybių apsaugą šalyje.

Analitiniai straipsniai daugialypės diskriminacijos ir lygių galimybių tema, kuriuose bus aptartos tokios temos kaip stereotipų ir išankstinių nuostatų supratimas, visuomenės netolerancijos įvairioms grupėms mastai bei priežastys, veiksmingos įvairovės politikos nauda, NVO koalicijų vaidmuo siekiant tvarių pokyčių nediskriminavimo politikoje, lyčių lygybės problematika, lygių galimybių teorijos bei praktikos aspektai (vienodas asmenų traktavimas, diskriminacija, daugialypė diskriminacija, stereotipai, tolerancija).

Projekto metu bus sustiprinta Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo NVO koalicija, užtikrinta tvari Forumo plėtra per glaudesnį Forume dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimą vykdant visuomenės švietimą žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais, taip pat aktyvų dalyvavimą nacionalinės socialinės bei lygių galimybių politikos formavimo bei įgyvendinimo procesuose.

Projekto rėmėjas:

socmin logoSocialinės apsaugos ir darbo ministerija www.socmin.lt