Kuriant teisingą visuomenę? Lietuvos gėjų lygos (LGL) atviras laiškas Seimo nariams

Kreipiamės į Jus Europos lygių galimybių visiems metais, kuriais akcentuojama teisingos visuomenės kūrimo svarba. Esame nusivylę Seimo valdybos sudarytos darbo grupės parengtu Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymo projektu.

Įstatymo nuostatomis yra siekiama į neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos sąrašą įtraukti informaciją „kurioje agituojama už homoseksualius santykius“.

Visų pirma pabrėžtina, kad būtų sunku nustatyti, kuri informacija agituoja už homoseksualius santykius, nes toks kriterijus yra visiškai vertinamasis ir subjektyvus ir apima beveik visą informaciją apie homoseksualios lytinės orientacijos asmenis ir jų asociacijų teisėtai vykdomą šviečiamojo pobūdžio veiklą.

Pagal nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas:“informacijos, atitinkančios bent vieną iš šio straipsnio 1 dalyje numatytų punktų, skleidimas yra draudžiamas arba ribojamas“.

Taigi šio įstatymo projekto pasekmės gali būti tokios, kad bus ribojamas ar uždraudžiamas visos informacijos arba didelės dalies informacijos apie homoseksualius santykius skelbimas ir platinimas. Manome, kad tokia nuostata nesuderinama su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 ir 14 straipsniais, kurie atitinkamai nustato kiekvieno teisę į saviraiškos laisvę, kuri „apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų” bei užtikrina naudojimąsi šioje Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir laisvėmis be jokios diskriminacijos.

Pabrėžtina, kad pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį Europos Sąjunga kuriama remiantis bendrais valstybių narių laisvės, demokratijos, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pripažinimo principais bei teisine valstybe ir kaip Bendrijos teisės bendruosius principus ji pripažįsta pagrindines teises, kurias garantuoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios yra grindžiamos bendromis valstybių narių konstitucinėmis tradicijomis. Amsterdamo sutarties 13 straipsnis įtvirtina lygių galimybių koncepciją, kuri leidžia imtis veiksmų drausti diskriminaciją lytinės orientacijos pagrindu ne vien tik užimtumo, bet ir švietimo bei sveikatos apsaugos sferose.

Analogiškos teisės dėl saviraiškos laisvę garantuojančios ir diskriminaciją lytinės orientacijos pagrindu uždraudžiančios nuostatos yra numatytos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 ir 21 straipsniuose. Europos Sąjungos požiūris į diskriminaciją atsispindi ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvoje 2000/78/EB nustatančioje vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, kurios tikslas, kaip numatyta direktyvos 1 straipsnyje, yra nustatyti kovos su diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos užimtumo ir profesinėje srityje bendrus pagrindus siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio principą.

Atsižvelgiant į tai manome, kad įstatymo projekto 13 punktas nesuderinamas ne tik su Europos Sąjungos teisės bei lygių galimybių politikos bet ir LR Lygių galimybių įstatymo, Lietuvoje įgyvendinamos Bendrijų iniciatyvos EQUAL bei LR Vyriausybės patvirtintos nacionalinės antidiskriminacinės 2006 – 2008 m. programos nuostatomis bei įteisins homoseksualių žmonių ir jų asociacijų diskriminavimą.

Todėl prašome nepritarti šiai antikonstitucinei nelygybės nuostatai bei išbraukti 13 punktą iš įstatymo projekto.

Daugiau informacijos apie ES lygių galimybių politiką pateikiame mūsų asociacijos išleistame vadove „Po Amsterdamo sutarties: lytinė orientacija ir ES“, kurio egzempliorius pridedamas prie šio laiško.

Pagarbiai,

Vladimiras Simonko

LGL Valdybos primininkas