Europos Parlamentas: reikalingos didesnės pastangos siekiant ES lygmeniu užtikrinti lygias LGBTI asmenų teises

Š. m. kovo 14 dieną patvirtintoje ataskaitoje dėl lyčių lygybės Europos Parlamentas pabrėžė poreikį imtis papildomų veiksmų siekiant užtikrinti LGBTI asmenų teises visoje Europos Sąjungoje (ES).

Metinėje ataskaitoje dėl lyčių lygybės Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją išplėsti ES neapykantos kalbos įstatymų taikymą įtvirtinant atsakomybę už neapykantos kurstymą seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais (38 par.).

Apžvelgiant translyčių ir interseksualių asmenų teisių padėtį, ataskaitoje nurodoma, kad ateityje rengiama ES lyčių lygybės strategija turėtų apimti ir translyčių bei interseksualių asmenų teises (7 par.).

Be to, Europos Parlamentas „ragina valstybes nares, įgyvendinant ES lyčių lygybės direktyvas, į lyčių lygybės teisės aktus įtraukti lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindus“ (40 par.). Tai reikštų, jog diskriminacija prieš translyčius ir interseksualius asmenis darbo, prekių ir paslaugų prieinamumo bei socialinės apsaugos srityse būtų draudžiama.

Pranešime taip pat minimos pabėgėlių, nukentėjusių nuo smurto seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindais, teisės ir pabrėžiama, kad šie asmenys turėtų gauti paramą „visais migracijos proceso etapais“, įskaitant tokias priemones kaip „skubų perkėlimą, jeigu negali būti užtikrintas jų saugumas“, „pagalbą psichikos sveikatos srityje“ ir „greitą lytinės tapatybės pripažinimą“ prieglobsčio suteikimo procedūros laikotarpiu (42 par.).

„Nepaprastai džiaugiuosi, kad didžioji dalis Europos Parlamento narių balsavo už lyčių lygybę ir vienodą požiūrį į LGBTI asmenis. Dabar jau Europos Komisijai teks užtikrinti, kad jos kasdienė veikla atspindėtų šią progresyvią poziciją“, – teigė Ernestas Urtasunas, Europos Parlamento ir LGBTI grupės narys bei metinio pranešimo autorius.

„Tai – pirmas kartas, kai Europos Parlamentas priėmė tokią aiškią poziciją dėl diskriminacijos translyčių ir interseksualių asmenų atžvilgiu. Per ilgai į tai buvo numojama ranka ir aš tikiu, kad mes privalome spręsti šiuos žmogaus teisių pažeidimus šiandien, o ne rytoj“, – antrino Sophie in ‘t Veld, Europos Parlamento narė ir LGBTI grupės pirmininko pavaduotoja.