Seimas prisižaidė – ET pritaikė sustiprintos priežiūros procedūrą byloje dėl lyties keitimo draudimo

Eu­ro­pos Ta­ry­ba pers­pė­jo Lie­tu­vą dėl ne­su­ge­bė­ji­mo pri­im­ti įsta­ty­mų, ku­rie įtei­sin­tų ly­ties kei­ti­mo ope­ra­ci­jas.

Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ko­mi­te­tas rugsėjo 25 d. pri­tai­kė pritaikė L. bylai sustiprintos priežiūros procedūrą.

Toks spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į tai, kad iki šiol vi­si ban­dy­mai pri­im­ti ly­ties kei­ti­mui rei­ka­lin­gus įsta­ty­mus bu­vo ne­sėk­min­gi.

Ci­vi­li­nis ko­dek­sas įtvir­ti­na tei­sę pa­keis­ti ly­tį, ta­čiau ši nuo­sta­ta pra­ktiš­kai ne­vei­kia, nes Sei­mas jau dau­giau kaip 10 me­tų ne­prii­ma tai reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo. Dėl to Lie­tu­va 2007 me­tais pra­lai­mė­jo by­lą Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me.

Pa­sku­ti­nį kar­tą įsta­ty­mų pa­ke­tas dėl ly­ties pa­kei­ti­mo Sei­mui bu­vo pa­teik­tas šių me­tų lie­pos mė­ne­sį, bet už jį bal­sa­vo tik 27 Sei­mo na­riai, dau­giau­sia – so­cial­de­mo­kra­tai ir li­be­ra­lai, ki­ti bu­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė.

Aktyviai šiame procese da­ly­vau­jan­čios asociacijos LGL va­do­vas Vla­di­mi­ras Si­mon­ko BNS sa­kė ma­nan­tis, kad Eu­ro­pos Ta­ry­ba pa­siun­tė „stip­rų sig­na­lą“ Lie­tu­vos vi­suo­me­nei ir vy­riau­sy­bei, ku­ri, pa­sak jo, da­lį žmo­nių pa­lie­ka li­ki­mo va­liai be tei­sės pa­si­nau­do­ti me­di­ci­nos prie­mo­nė­mis.

„Dar 1993 me­tais įsto­ju­si į Eu­ro­pos Ta­ry­bą Lie­tu­va pri­ėmė įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dy­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mus. Bet Lie­tu­va to ne­da­ro. Tai vie­na iš prob­le­ma­tiš­kiau­sių by­lų Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. R.Pa­kso by­lai prieš Lie­tu­vą ku­ria­mos dar­bo gru­pės, ruo­šia­ma­si keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją. O šiuo at­ve­ju by­la tie­siog gu­li stal­čiuo­se“, – šeš­ta­die­nį sa­kė V.Si­mon­ko.

Skaitykite šiuose naujienų portaluose: lzinios.lt, delfi.lt, lrytas.lt, 15min.lt .