Italijos teisme pirmą kartą pripažinta tos pačios lyties asmenų santuoka

Italijos teismas trečiadienį pirmą kartą šalies istorijoje pripažino tos pačios lyties asmenų porą susituokusia.Groseto miesto Toskanoje teismas nurodė miesto tarybai užregistruoti tą porą, kurios vestuvės įvyko 2012 metais Niujorke, kaip susituokusią. Šią teismo nutartį džiugiai sutiko LGBT teisių gynėjai, kurie ją vadino istorine.„Tai beprecedentis atvejis mūsų šalyje“, – žurnalistams sakė Demokratų partijos senatorius ir buvęs

Pareiškusi, kad reklamose nevaizduos gėjų porų, kompanija grumiasi su boikotu

Ma­ka­ro­nų ga­min­to­ja „Ba­ril­la“ penk­ta­die­nį grū­mė­si su ra­gi­ni­mais boi­ko­tuo­ti jos pro­duk­ci­ją dėl kom­pa­ni­jos va­do­vo pa­sta­bų, kas jis rek­la­mo­se nie­ka­da ne­vaiz­duos gė­jų po­rų. „Ba­ril­la“, vie­na di­džiau­sių Ita­li­jos ma­ka­ro­nų ga­min­to­jų, eks­por­tuo­jan­ti sa­vo pro­duk­ci­ją į vi­są pa­sau­lį, ku­rios apy­var­ta per­nai sie­kė 3,9 mlrd. eu­rų, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­pla­ti­no at­sip­ra­šy­mą. „Nors ne­ga­li­me pa­nai­kin­ti ne­se­nų pa­sta­bų, ga­li­me at­sip­ra­šy­ti. Vi­sų sa­vo drau­gų, šei­mos,