NLĮF pristato leidinį, skirtą lygybės ir įvairovės integravimui į politikos procesus

2015 metų balandžio mėnesį pasirodžiusiu leidiniu „Nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimas: gerosios ES valstybių praktikos apžvalga“ siekiama paskatinti platesnę sprendimų priėmėjų, politikos formuotojų, įgyvendintojų, nevyriausybinių organizacijų ir plačiosios visuomenės atstovų diskusiją dėl efektyvaus nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimo į viešosios politikos procesus nacionaliniu lygmeniu. Tokiu būdu būtų sukurtas papildomas impulsas imtis kompleksinio poveikio priemonių mažinant diskriminaciją Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą bei ugdant pagarbą žmogui. Leidinyje pateikiama ES standartų nediskriminavimo ir lygių galimybių srityje apžvalga, įvardijami gerosios užsienio valstybių praktikos pavyzdžiai, atliekamas nacionalinės lygių galimybių politikos vertinimas bei formuluojamos atitinkamos rekomendacijos.

Pirmojoje šio leidinio dalyje aptariami nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimui į viešosios politikos procesus taikomi standartai bei kriterijai, pagrindžiant platesnio pobūdžio diskusijos dėl kompleksinio poveikio priemonių taikymo būtinybę. Šioje dalyje taip pat aptariami nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimo į viešosios politikos procesus etapai bei žingsniai, kurių būtina imtis formuojant, įgyvendinant ir vertinant nacionalinę lygių galimybių politiką. Platesnis šių klausimų aptarimas yra reikalingas siekiant suteikti papildomų teorinių žinių apie su lygiomis galimybėmis susijusių aspektų integravimą į viešosios politikos procesus Lietuvoje.

Antrojoje šio leidinio dalyje pateikiama gerosios Europos Sąjungos (ES) valstybių praktikos nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimo į viešosios politikos procesus srityje apžvalga. Kadangi su įvairių diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamų socialinių grupių specifiniais poreikiais susijusių priemonių integravimo problematika apima itin platų potencialių analizės aspektų spektrą, gerąją užsienio valstybių praktiką pasirinkta nagrinėti per bendro pobūdžio priemonių nediskriminavimo ir lygių galimybių srityse prizmę. Kita vertus, pažymėtina, jog, grindžiant nacionalinę lygių galimybių politiką vien tik bendrojo pobūdžio priemonėmis, iškyla realus pavojus, jog šios politikos kontekste į kai kurių diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamų visuomenės grupių specifinius poreikius nebus atsižvelgiama pakankama apimtimi. Dėl šios priežasties plačiau aptariami ir su konkrečių socialinių grupių aspekto integravimu į viešosios politikos procesus susiję atskiri veiksmų planai ir strategijos negalios bei seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės pagrindais. Gerosios užsienių valstybių praktikos apžvalga būtent šių grupių integracijai skirtų viešosios politikos priemonių kontekste buvo pasirinka strategiškai atsižvelgiant į Lietuvoje itin paplitusią LGBT* bendruomenės bei žmonių su negalia diskriminaciją ir socialinę atskirtį.

Trečiojoje šio leidinio dalyje aptariamos nacionalinės politikos gairės, siekiant integruoti nediskriminavimo ir lygybės aspektus į visas viešosios politikos sritis be išimties. Sprendimų priėmėjams, politikos formuotojams bei įgyvendintojams pateikiami pasiūlymai ir rekomendacijos yra paremti 2015 metų sausio mėnesį Vyriausybės patvirtinto Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano 2015-2020 metų laikotarpiui analize, diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamų socialinių grupių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų pateiktais siūlymais bei galimybe pasinaudoti gerąja užsienio valstybių praktika nacionalinės lygių galimybių politikos kontekste.

Leidinys yra vienas iš Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) veiklų, kuriomis įgyvendindamos su efektyviu nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimu į viešosios politikos procesus susijusios advokacijos priemonės, rezultatų. Leidinys parengtas įgyvendinant 2007–2013 metų Europos Komisijos užimtumo ir socialinio solidarumo programos (PROGRESS) remiamą projektą „C.O.D.E.: Atsiverkime įvairovei ir lygybei“. Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT), nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL ir Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu (NLĮF). Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF), stiprindamas savo, kaip konsultacinio organo, įgūdžius ir kompetenciją bei įgyvendindamas su efektyviu nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimu į viešosios politikos procesus susijusias advokacijos veiklas nacionaliniame lygmenyje, vadovaujasi aukščiausiais šios srities standartais.

Nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimas: gerosios ES valstybių praktikos apžvalga ir nacionalinės politikos gairės“, 2015