Mahometas. Kalnas. Ir kitokia lietuviška fotografija

Paprastai viso­kio plauko sen­ten­ci­jos, pro­tingi ar gra­žūs posa­kiai man kel­davo juoką. Tokį gilų ir su tokiu ryš­kios neapy­kan­tos prieskoniu. Bet štai – lyg kokiam pačiam kvai­liau­siam siaubo filme – viena tokių sen­ten­cijų ėmė ir išsipildė. Apie kalną, Mahometą ir judė­jimą tikslo link.

Yra toks vie­nas lie­tu­vių foto­gra­fas. Šiaip, pri­sta­ty­dama jį tik kaip foto­grafą begė­diš­kai meluoju… Iš tik­rųjų Remigijus Venckus  – medijų meni­nin­kas, kri­ti­kas ir dės­ty­to­jas. Bet mane labiau­siai pake­rėjo ir pavergė Remigijus Venckus – foto­gra­fas. Ypatingą silp­nybę jau­čiu jo aktams.

Plačiau skaitykite portale menuodube.com