Lygybės sąjunga. Komisija pristato pirmąją LGBTIQ asmenų lygybės ES strategiją

Šiandien Europos Komisija pristatė pirmąją lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interseksualių ir queer (LGBTIQ) asmenų lygybės ES strategiją, apie kurią Prezidentė von der Leyen paskelbė savo 2020 m. pranešime apie Sąjungos padėtį.

Nors pastaraisiais metais ES padaryta pažanga siekiant LGBTIQ asmenų lygybės, šie asmenys ir toliau patiria diskriminaciją – 43 proc. jų jaučiasi diskriminuojami. COVID-19 krizė tik pablogino padėtį. Šiandieninė strategija skirta nelygybės klausimui ir problemoms, su kuriomis susiduria LGBTIQ asmenys, spręsti ir joje nustatyta keletas tikslinių veiksmų, įskaitant teisines ir finansavimo priemones per 5 ateinančius metus. Strategijoje siūloma išplėsti ES nusikaltimų sąrašą į jį įtraukiant neapykantos nusikaltimus, įskaitant homofobiją kurstančius pareiškimus ir neapykantos nusikaltimus, ir, be kita ko, pateikti pasiūlymą dėl teisės akto dėl vaiko kilmės tarpusavio pripažinimo tarpvalstybiniais atvejais. Strategija taip pat užtikrinama, kad į LGBTIQ asmenims susirūpinimą keliančius klausimus būtų tinkamai atsižvelgiama formuojant ES politiką, kad LGBTIQ asmenys būtų saugūs ir turėtų lygias galimybes klestėti ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininkės pavaduotoja Vera Jourová sakė: „Kiekvienas asmuo turėtų nevaržomai jaustis tuo, kas yra, nebijodamas persekiojimo. Šios vertybės yra Europos pagrindas ir mes už jas kovojame. Ši pirmoji ES lygmens strategija sustiprins mūsų bendras pastangas užtikrinti visų asmenų lygybę.“

Už lygybę atsakinga Komisijos narė Helena Dalli teigė: „Šiandien ES įrodo esanti sektinu pavyzdžiu kovos už įvairovę ir įtrauktį srityje. Lygybė ir nediskriminavimas yra pagrindinės vertybės ir pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad visi Europos Sąjungoje turėtų jaustis saugūs ir laisvi, nebijodami diskriminacijos ar smurto dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, lyties raiškos ar lyties požymių. Dar daug turime nuveikti siekdami visapusiškos LGBTIQ asmenų įtraukties ir pripažinimo. Tikiu, kad kartu su valstybėmis narėmis pasieksime, kad Europa taptų geresne ir saugesne vieta visiems. Šiuo atžvilgiu nacionalinės LGBTIQ asmenų lygybės strategijos neturinčios valstybės narės raginamos priimti tokią strategiją, kurioje būtų atsižvelgiama į konkrečius LGBTIQ asmenų lygybės poreikius savo šalyje.“

Veiksmai siekiant LGBTIQ asmenų lygybės 2020–2025 m.

Strategijoje nustatyti tiksliniai veiksmai, suskirstyti pagal keturis pagrindinius ramsčius, kuriais daugiausia dėmesio skiriama: kovai su diskriminacija; saugumo užtikrinimui; įtraukios visuomenės kūrimui ir raginimui užtikrinti LGBTIQ asmenų lygybę visame pasaulyje. Kai kurie pagrindiniai strategijoje išdėstyti veiksmai yra šie:

  • Kova su diskriminacija. Teisinė apsauga nuo diskriminacijos yra itin svarbi siekiant skatinti LGBTIQ asmenų lygybę. Komisija atliks padėties įvertinimą, visų pirma užimtumo srityje. Iki 2022 m. bus paskelbta Užimtumo lygybės direktyvos taikymo ataskaita. Atsižvelgdama į šią ataskaitą, Komisija pateiks pasiūlymą dėl teisės aktų, visų pirma dėl lygybės įstaigų vaidmens stiprinimo. Komisija taip pat pasiūlys reglamentavimo sistemą, kuria bus konkrečiai sprendžiamas dirbtinio intelekto sistemoms būdingo šališkumo ir diskriminacijos rizikos klausimas.
  • Saugumo užtikrinimas. LGBTIQ asmenys neproporcingai kenčia nuo neapykantos nusikaltimų, neapykantą kurstančių kalbų ir smurto; didelė problema tebėra tai, kad nepranešama apie visus neapykantos nusikaltimus. Siekdama suderinti apsaugą nuo neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kurstymo, nukreiptų prieš LGBTIQ asmenis, 2021 m. Komisija pateiks iniciatyvą išplėsti vadinamųjų ES nusikalstamų veikų sąrašą, į jį įtraukiant neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kurstymą, be kita ko, nukreiptus prieš LGBTIQ asmenis. Be to, Komisija suteiks galimybių finansuoti iniciatyvas, kuriomis siekiama kovoti su prieš LGBTIQ asmenis nukreiptais neapykantos nusikaltimais, neapykantos kurstymu ir smurtu.
  • Vaivorykštės šeimų teisių apsauga. Dėl skirtingų įstatymų įvairiose valstybėse narėse vaivorykštės šeimoms kertant ES vidaus sienas šeimos ryšiai gali ne visada būti pripažįstami. Komisija pateiks teisėkūros iniciatyvą dėl vaiko kilmės tarpusavio pripažinimo ir išnagrinės galimas priemones tos pačios lyties asmenų partnerystės tarpusavio pripažinimui valstybėse narėse remti.
  • LGBTIQ lygybė visame pasaulyje. Įvairiose pasaulio šalyse LGBTIQ asmenys susiduria su šiurkščiais jų teisių pažeidimais ir piktnaudžiavimu. Komisija rems LGBTIQ asmenų lygybės veiksmus pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KVTBP), Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) ir Prieglobsčio ir migracijos fondą.

LGBTIQ asmenų lygybės aspekto integravimas į ES politiką
Vadovaujant už lygybę atsakingai Komisijos narei Helenai Dalli, Komisija, padedama Lygybės darbo grupės, taip pat įtrauks kovą su LGBTIQ asmenų diskriminacija į visas ES politikos sritis ir pagrindines iniciatyvas.

Tolesni veiksmai
Valstybės narės raginamos remiantis esamais geriausios patirties pavyzdžiais rengti nacionalinius veiksmų planus dėl LGBTIQ asmenų lygybės. Bus siekiama geriau apsaugoti LGBTIQ asmenis nuo diskriminacijos, papildyti veiksmus pagal šią strategiją priemonėmis, kuriomis būtų skatinama LGBTIQ asmenų lygybė valstybių narių kompetencijai priklausančiose srityse.

Europos Komisija reguliariai stebės, kaip įgyvendinami šioje strategijoje išdėstyti veiksmai, ir 2023 m. pristatys laikotarpio vidurio peržiūros rezultatus

Šaltinis:ec.europa.eu