Europos Parlamentas ragina užtikrinti Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitį

Asociacija LGL išreiškia palaikymą vasario 14 d. priimtai rezoliucijai, kuria Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją užtikrinti Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitį, bei kad įsipareigojimai LGBTI asmenų teisėms bei lygybės ir nediskriminavimo principams būtų įtraukti į naujos kadencijos (2019-2024 m.) Komisijos darbo programą.

Šia rezoliucija Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją:

  • imtis veiksmų siekiant kovoti su ES šalyse pastaraisiais metais pastebima neigiama reakcija į lyčių lygybę;
  • užtikrinti, kad jos 2019–2024 m. darbo programoje LGBTI asmenų teisėms būtų teikiama pirmenybė, ir priimti dar vieną strateginį dokumentą siekiant skatinti LGBTI asmenų lygybę;
  • tęsti informuotumo didinimo ir visuomenės informavimo kampanijas, susijusias su LGBTI asmenimis ir jų šeimomis;
  • imtis konkrečių priemonių siekiant užtikrinti judėjimo laisvę visoms šeimoms, įskaitant LGBTI šeimas (atsižvelgiant į neseniai Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėtą Coman bylą);
  • užtikrinti, kad valstybes nares priimtų teisės aktus, kurių reikia siekiant užtikrinti deramą LGBTI vaikų pagrindinių teisių apsaugą;
  • įvertinti, ar reikalavimai, kad teisinio lyties pripažinimo tikslu būtų atliekama sterilizacija bei įvertinama psichikos sveikata; atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją;
  • į savo būsimą darbą LGBTI asmenų teisių srityje įtraukti tarpsektorinę perspektyvą.

Pirmoji Baltic Pride Tarptautinės žmogaus teisių konferencijos sesija bus skirta naujai ES strategijai LGBTI teisių srityje aptarti.

2019 m. vasario 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateities (2019–2024 m.) (2019/2573(RSP))