Europos Komisija pristatė veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti

Š. m. gruodžio 7 dieną EPSCO tarybos posėdžio, kuriame susirinko už užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų politikos sritis atsakingi Europos Sąjungos valstybių narių ministrai, metu Europos Komisijos Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė Vera Jourova pristatė Europos Komisijos veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti.

Europos Komisijos veiksmų planas LGBTI asmenų lygybei skatinti pasirodė 2014 metų vasario 4 dieną Europos Parlamentui priėmus rezoliuciją, kuria Europos Komisija raginama kuo skubiau parengti veiksmų planą LGBTI asmenų teisėms apsaugoti. Minėtame dokumente išskiriamos Europos Komisijos veiklos sritys siekiant LGBTI asmenų lygybės, tame tarpe nediskriminavimo politika, laisvas LGBTI šeimų judėjimas Europos Sąjungos erdvėje, įvairovės skatinimas darbovietėse bei užsienio politika.

Europos Komisija taip pat įsipareigoja vykdyti socialinę kampaniją, kurios tikslas – LGBTI asmenų socialinės įtraukties skatinimas. Vis dėlto EK veiksmų plane LGBTI asmenų lygybei skatinti nėra numatyta jokių teisėkūros iniciatyvų neapykantos nusikaltimų ar laisvo Europos piliečių judėjimo ES edvėje srityse.

„Džiaugiuosi, kad EK Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė įsiklausė į Europos Parlamento raginimus pristatyti LGBTI veiksmų planą ir patvirtino bendrą Europos Sąjungos įsipareigojimą skatinti LGBTI asmenų lygybę Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Homofobija, bifobija ir transfobija apsunkina LGBTI asmenų visame pasaulyje kasdienį gyvenimą. Tai – sudėtingi ir tvarūs reiškiniai, reikalaujantys koordinavimo ir veiksmų Europos Sąjungos mastu bei paramos LGBTI asmenų teisių gynėjams visame pasaulyje,“ – pabrėžė Europos Parlamento vicepirmininkė ir LGBT* teisių grupės vadovė Ulrike Lunacek.

„Nors šio veiksmų plano turinys – sveikintinas, Europos Komisija nepasinaudojo galimybe imtis daugiau pozityvių veiksmų, pavyzdžiui, civilinės būklės dokumentų pripažinimo Europos Sąjungos lygmeniu ar seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindų įtraukimo į priemones prieš neapykantos nusikaltimus numatančius įstatymus. Mes ir toliau raginsime Europos Komisiją dirbti šiais klausimais,“ – tikino europarlamentaras ir LGBT* teisių grupės pirmininkas Daniele Viotti.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina tvirtą EK Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarės Veros Jourovos paramą LGBT* žmogaus teisėms pristatant veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti ir tikisi, jog ryžtinga Europos Komisijos ir Europos Parlamento pozicija paskatins Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo pobūdžio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.