Efektyvesnė LGBTI teisių apsauga stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą 2024 01- 2024 12

Projekto tikslas – identifikuoti esmines LGBTI teisių užtikrinimo problemas, atskleisti jų specifiškumą nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, mažinti diskriminaciją LGBTI asmenų atžvilgiu, stiprinti lygias galimybes ir žmogaus teisių standartus įgyvendinant analitines, advokacijos bei šviečiamąsias veiklas tuo pačiu keliant atskaitomybės ir pasitikėjimo kultūrą tarp LGBTI bendruomenės ir institucijų.

Projektas remiasi tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimu siekiant didinti sprendimų priėmėjų, specialistų, dirbančių švietimo, socialinės apsaugos, teisėsaugos, kultūros ir sveikatos apsaugos srityse, kompetencijas ir informuotumą LGBTI žmogaus teisių probleminiais klausimais, komunikuoti rekomenduojamus sprendimo būdus bei skatinti vienodo požiūrio principus, remti teigiamus pokyčius LGBTI žmogaus teisių srityje ir gerinti tarptautinių žmogaus teisių standartų laikymąsi, analizuoti Lietuvos pažangą lygių galimybių LGBTI asmenims užtikrinimo srityje.

Projekto tikslinės grupės apima faktinę sprendimų priėmimo galią LGBTI teisių apsaugos srityje turinčias grupes (t.y. įstatymų leidėjus, politikos formuotojus ir viešosios politikos įgyvendintojus) ir tiesioginius naudos gavėjus (t.y. LGBTI bendruomenę Lietuvoje). Netiesioginiais naudos gavėjais gali būti laikoma Lietuvos visuomenė (socialinės sanglaudos, lygybės, įvairovės ir pliuralizmo idėjų sklaidos prasme), viešojo administravimo specialistai, dirbantys  švietimo, socialinės apsaugos, teisėsaugos, kultūros ir sveikatos apsaugos srityse.

Taip pat Projekto analitinės ir advokacijos veiklos bus derinamos atsižvelgiant į ES LGBTIQ lygybės strategiją ir jos rekomendacijas siekiant sistemingo tarptautinių LGBTI žmogaus teisių standartų Lietuvoje įgyvendinimo.

Projekto biudžetas: 48762,00 Eur

Projektą finansuoja: